Insamlingen av DNA-prover utvidgades till nästan samtliga etablerade vargrevir i landet

Var går gränserna för en vargflocks revir? Blir flocken större? Är vargen som har blivit observerad i trakten bofast här eller bara på genomresa? Varifrån vandrade vargarna hit? Insamlingen av DNA-prover ger oss ny information om hur vargarna strövar och förökar sig.

Text Iina Ala-Kurikka, Antti Härkälä och Mia Valtonen  Bilder Jyrki Normaja, Riikka Hurri

Publicerad3.5.2024

Varje vinter samlar vi in vargspillning för analys och utifrån analyserna av DNA:t kan vi identifiera individen, arten och släktskapsförhållandena.

Projektet VargLIFE inleddes i slutet av 2019 och till målsättningarna hörde att utvidga insamlingen av DNA-prover till de allra flesta etablerade reviren. Utvecklingsarbetet avslutades under fjolåret. Vad åstadkom vi då med projektet?

Antalet frivilliga ökade

Fältpersonalen som strövar i terrängen och letar efter vargspår och spillning består dels av frivilliga och dels av fältarbetare från Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands viltcentral. Inför utvidgningen av insamlingen utbildade projektet fler frivilliga.

Utbildningarna för frivilliga DNA-provsinsamlare ordnades årligen från hösten 2020. Totalt anmälde sig drygt 470 personer och utbildningsmaterialet har visats över 800 gånger. Responsen på utbildningarna har varit positiv.

Institutets fältpersonal och VargLIFE-projektets tre planerare har träffat folk som bor inom vargrevir och tillsammans med dem har de gjort exkursioner i terrängen. Exkursionerna tillsammans med personer som är intresserade av insamlingen har varit prioriterade och deltagarna har utbytt varginformation med varandra.

Projektet skrev också anvisningar för de insamlingsansvariga frivilliga. Varje insamlingsansvarig samordnar insamlingen i sitt område och delar ut påsarna och blanketterna som insamlarna ska ha samt samlar in proverna och skickar dem till laboratoriet.

Utbildningen och synligheten som den utökade insamlingen av DNA-prover fick samlade till en början många intresserade. Förståeligt nog kan inte alla frivilliga fortsätta med insamlandet i flera år, men fortsättningsvis är det glädjande många som ställer upp. Många som har naturen som jobb eller hobby passar på att samtidigt spana efter spillning och spår medan andra beger sig till skogs enbart för att leta efter spår och spillning. Projektets egen personal är tacksam för samtliga frivilliga som ställer upp eftersom arbetet är lika oersättligt som viktigt.

DNA-insamlingen omfattar nästan samtliga vargrevir

Även om det år för år bildas fler fasta vargrevir här i landet så har vi uppnått målsättningen att samla in DNA-prover från så gott som samtliga etablerade vargrevir. Redan under projektets första vinter var 81 procent av reviren inkluderade i insamlingen. Under de följande vintrarna analyserades minst ett DNA-prov i mellan 86 och 91 procent av reviren.

Däremot är det inte realistiskt att nå varje revir med DNA-provsinsamlingen eftersom gamla revir blir upplösta och nya tillkommer. De nya reviren uppstår ofta på vintern när ett vargpar slår sig ner i trakten. Efter hand börjar folk få syn på vargarna och ofta klarnar det sedan på vårvintern att vargparet har blivit bofast. Det är svårare att hitta spår och spillning efter ett vargpar än efter en flock eftersom paret rör sig aktivare och utforskar trakten.

Revirläget under vårvintern 2024 klarnar först i juni när Luke publicerar sin nya uppskattning av vargstammen. I vintras insamlades inalles 853 prover i landet som helhet.

 


Vargspillningen skapar rubriker

Vargens DNA har ofta figurerat i tidningsrubrikerna, men synligheten har varit neutral eller positiv. Somliga frivilliga har med bild och namn i nyheterna berättat om insamlingen av DNA-prover och om hur viktig insamlingen är för inhämtningen av varginformation. Många uppger att opartiska fakta är den främsta motiverande faktorn som får dem att ställa upp.

Institutet meddelar när insamlingssäsongen börjar och slutar, och när resultaten publiceras i karttjänsten luonnonvaratieto.luke.fi > svenska. På hösten publicerar institutet sedan den revirvisa sammanfattning av DNA-resultaten. I fortsättningen är det också meningen att resultatsammandraget ska läggas ut på karttjänsten luonnonvaratieto.luke.fi. Karttjänsten ska vidareutvecklas, bli ännu lättare att använda och vända sig till fler användargrupper.

Följande steg?

Insamlingen av DNA-prover fortsätter som en del av institutets arbete med att följa vargstammen. Arbetet med projektet VargLIFE kommer att fortsätta ända till hösten 2025, tillsammans med ett antal andra teman.

Det är viktigt att de som letar efter prover känner att uppgiften är meningsfull och att de ställer upp vinter efter vinter. Därför tar jobbet aldrig slut för de frivilliga!

 

 

 


Resultatet av insamlingen av varg-DNA publiceras i karttjänsten luonnonvaratieto. luke.fi