Blänkande vattenytor väntar på andungarna i våtmarken Mustasuo i Etseri.

Andsjöns återkomst

Den ansvarsfulla andjägaren tänker också på att änderna som han fäller på hösten ska ha nånstans att växa upp. Alltså tar vi hand om de minsta genom att anlägga och iståndsätta våtmarker.

Bilder Johanna Hellman, Elina Sorvali, Mikko Alhainen och Petri Jauhiainen

Publicerad5.5.2023

Kärleken till viltet består av både stora och små gärningar för viltets bästa. Viljan visar sig i ansvaret som jägaren tar. Jägarna har viljan att göra gott, att ställa sig på naturens sida.

Den som jagar ska också vårda viltet, sammanfattade Matti Erola i Lojo, som har förvandlat ett åkerhörn på 1,5 hektar till en våtmark.

Finland är ett betydande häckningsland för sjöfåglar. I decennier har vi torrlagt våtmarker och undergrävt tillvaron för sjöfåglarna. Att anlägga och vårda våtmarker är att räcka en hjälpande hand till våra nödlidande jaktbara fåglar. Och gärningarna bär frukt.

Våtmarksvården inte bara ökar jaktmöjligheterna utan förskönar också landsbygden och öppnar för friluftsliv och fågelskådning. Dessutom förbättrar våtmarkerna vattenkvaliteten och ökar mångfalden i naturen.

Det är trevligt att stå vid vindskyddet och se ut över den välskötta våtmarken Jyrkännotko i Lojo.
Markägaren Matti Erola och Mikko Alhainen på Sotkaprojektet finjusterar vattenflödet till våtmarken Jyrkännotko.

Från anskrämligt till vackert

Under sina första veckor i livet behöver andungarna grunt vatten med ryggradslösa småkryp för att växa och bli flygga. Även de här daghemmen för andsmåttingar har med åren blivit färre, men skadan kan repareras.

Impediment kan förvandlas till våtmarksoaser. Dikade skogsmarker och nedlagda åkrar kan förvandlas till våtmarksdrömmar i varierande storlek. I Etseri har en nedlagd torvtäkt iståndsatts till en fem hektar stor våtmark för sjöfågelkullar.

Vi drömde om att förvandla stället till en andsjö. Och en stjärna föll och uppfyllde drömmen, för vi upptäckte att det finns hjälp att få, berättar markägaren Pasi Urrila.

Nu stundar den andra våren efter iståndsättningen av våtmarken Mustasuo.

Jobbet är verkligen givande, i synnerhet på våren när vi ser hur många änder som rastar där, fortsätter Urrila.

Den här skylten i terrängen berättar om våtmarken Mustasuo.

Våtmark i hembyn

Att anlägga en våtmark och sköta den blir i bästa fall ett projekt som engagerar hela byn. Kraften i gemenskapen på landsbygden och känslan av att göra någonting meningsfullt visar sig när en ställer upp med grävmaskin, en annan med röjsåg och många tillsammans på talko för att slå stränderna och snickra häckningsflottar. Ofta fungerar jaktföreningen som den självskrivna startmotorn för projektet. Avgörande är förstås att samtliga berörda markägare ställer sig positivt till projektet.

I Etseri kommer våtmarken Mustasuo att bli föremål för ett livligt friluftsliv. Byskolan som ligger i närheten använder våtmarken i undervisningen och skoleleverna snickrar knipholkar. Urrila hoppas att också barnen och ungdomarna ska bli intresserade av att följa med hur våtmarken utvecklas.

Det känns fint att sitta vid vindskyddet och grilla korv och lyssna på farfar eller mormor som berättar för barnbarnen hur de har jagat här och plockat bär och jobbat med torvbrytningen. Nu har stället blivit en fin andsjö med söta dunungar, berättar Urrila.

Det susar i vassen. Sjöfåglarna hittar fort till lämpliga livsmiljöer där det finns både mat och gömslen.

En omskött våtmark är rena magneten

Ett hem behöver kärlek och omvårdnad, och det samma gäller för en våtmark. Annars förfaller den. Änderna behöver öppet vatten och gömslen i lämpliga proportioner.

Sjöfåglarna trivs när växtligheten slås eller betas, regleringsmekanismen och dammvallarna blir underhållna, fiskbeståndet hålls under kontroll och man håller efter de små rovdjuren. Besväret blir varken betungande eller dyrt om underhållet sköts fortlöpande. Då förlorar inte heller investeringen i värde.

Vi hoppas kunna utveckla området vidare och att våtmarken ska byggas ut med ännu fler naturupplevelser och möjligheter till friluftsliv, och emellanåt kanske också lite jakt, berättar Urrila.

Se videon där markägare i Etseri berättar om våtmarken som de har iståndsatt:

Blev du intresserad?

För iståndsättning av våtmarker finns hjälp och finansiering att få från flera olika håll. Väl planerat är som känt hälften gjort. Våtmarksprojektet Sotka, som drivs av Finlands viltcentral, gör upp planer för utvalda våtmarksobjekt. För småskaliga objekt kan Sotka erbjuda material för dammregleringskonstruktioner. På webbplatsen kosteikko.fi > svenska finner du mera information om projektet och iståndsättning av våtmarker.