SRVA:s och polisens verksamhet i tätorter

Upprepade möten med hjortdjur som har förirrat sig in i tätorter ger polisen och storviltsassistansen SRVA bekymmer, i synnerhet i storstäderna. Under ett utbildnings- och utvecklingsprojekt funderade deltagarna på olika sätt att fördjupa samarbetet eftersom det krävs ett smidigt samarbete för att uppdrag ska kunna utföras utan risker.

Text Mikko Jokinen bild Juho Miilunpalo

Publicerad12.5.2021

Syftet med det här projektet som ska utveckla SRVA:s och polisens verksamhet vid uppdrag som gäller hjortdjur i tätorter var att ta fram utbildningsmaterial och verksamhetsmodeller som stöd för säker verksamhet. Arbetet med utbildningsmaterialet byggde i sin tur på bakgrundsinformationen som hade tagits fram genom en inledande kartläggning.

De som gjorde den inledande kartläggningen studerade tidigare SRVA-uppdrag i tätorter och utredde verksamhetsmodellerna i olika områden för SRVA:s och polisens uppdrag i tätorter. För den inledande kartläggningen utvaldes ett antal städer runt om i landet: Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Björneborg, Nyslott och Raumo. Polisens behov utreddes bland annat genom en serie frågor till fältpersonalen på polisinrättningen i sydvästra Finland.

Nytt utbildningsmaterial

Utifrån utredningarna sammanställdes fem utbildningspaket som behandlar bland annat ledningen för och organiseringen av uppdragen. Utbildningsmaterialet fungerar också för uppdrag utanför tätorter samt i tillämpliga delar för stora rovdjur. För utbildningspaketet skapades också en interaktiv anatomisk älg, en presentationsvideo om SRVA och måltavlor.

Syftet var att utbilda jaktvårdsföreningarnas SRVA-aktörer som deltar i projektet samt polisens fältpatruller och befäl i Åbo, Björneborg och Raumo, men på grund av pandemin gick utbildningarna inte att ordna.

– Det inträffar hjortdjurskonflikter inom vår polisinrättning varje år. Det är viktigt att vår personal är utbildad och att samarbetet med SRVA löper optimalt. Det ökar utsikterna för uppdragen att lyckas, konstaterar kommissarie Reijo Pennanen.

Fortsättning följer

En fortsättning på projektet är planerad. Visionen är den, att jaktvårdsföreningarnas utbildare hädanefter ska utbilda SRVA-aktörerna.

– Med den här verksamhetsmodellen försäkrar vi oss om att jv-föreningarna utbildar sina egna SRVA-aktörer för lokalt viktiga uppdragshelheter. Vi ska erbjuda jv-föreningarnas utbildare utbildningsmaterial och stöda jv-föreningarna i deras utbildningsuppdrag genom handledning och utbildning. Även polisen kommer att erbjudas utbildningsmaterialet och vi ska stöda utbildningen som polisen ordnar för sina egna aktörer, berättar viltplanerare Reima Laaja.

Samarbete mellan jägarna och polisen

Projektet genomfördes under fjolåret som ett samarbete mellan Finlands viltcentral och polisinrättningen i Sydvästra Finland samt jaktvårdsföreningarna Björneborg, Åbonejden och Sydvästra Satakunta. Projektet bidrog till att realisera regeringsprogrammets punkt om att trygga förutsättningarna för SRVA:s verksamhet och finansierades med ett ekonomiskt stöd som Jord- och skogsbruksministeriet hade beviljat Finlands viltcentral. Det praktiska arbetet ordnades som en inköpstjänst av verksamhetsledare Mikko Jokinen på Björneborgs jvf.

Hjortdjur i tätorter

På våren och försommaren rapporterar nyheterna om hjortdjur som har förirrat sig in i någon tätort.

Ofta handlar det om en ung individ som inleder sitt självständiga vuxenliv. Olyckliga vägval eller brist på erfarenhet kan till och med leda hjortdjur in i centrum av en stad!

Inte bara bristen på erfarenhet utan också förändringar i miljön, som nybyggen, vägarbeten, viltstängsel eller stora rovdjur kan rucka på vägarna som djuren vanligen följer. Ett hjortdjur som under nattens timmar har hamnat i stan kan få en chockväckning på morgonen när invånarnas vardag rullar igång.

Tätortens alla impulser kan bli för mycket för djuret så det blir vettskrämt och skenar iväg. Om det inte hittar någon väg ut så försöker det kanske gömma sig. Det kan räcka med ett anspråkslöst buskage för att djuret ska återfå lugn och sans, det slår sig ner och bryter upp först när omgivningen har stillnat.

Plan A är att försöka styra hjortdjuret tillbaka ut i naturen, men planen kan hastigt gå om intet om den allmänna säkerheten äventyras eller om djuret skadar sig. Tätortsuppdag av det här slaget sköts i regel av polisen med bistånd av storviltsassistansen.

I somras löpte ett rådjur omkring i Helsingfors centrum och orsakade farliga situationer i trafiken och för tågen. Slutligen hamnade rådjuret på stranden av Tölöviken där polisen avlivade det. Djuret kan ha haft sina skäl att söka sig till vattnet. Asfalten är hal under klövarna och sliter hårt på dem. 

– Efteråt märkte vi att rådjurets klövar hade slitits blodiga, minns Paula Laukkanen som är verksamhetsledare på Helsingfors jaktvårdsförening.

Lyckligtvis slutar sådana här fall ofta utan dramatik och lika fort som de har börjat, och hjortdjuret fortsätter sitt liv efter stadsrundan, oskatt och en erfarenhet rikare.

Storviltsassistansen SRVA

är en organisation som upprätthålls av jv-föreningarna och förmedlar handräckning till polisen vid storviltskonflikter. Till de vanligaste SRVA-uppdragen hör eftersök på hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin vid viltolyckor, och avskräckning av stora rovdjur vid bebyggelse.

Verksamheten bygger på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna samt viltförvaltningslagen. Ett uppdrag börjar med att polisen ber om tjänstehjälp.

De deltagande jägarna, hundförarna och jaktföreningarna ställer upp frivilligt.

Video om hur storvilts­assistansen fungerar vid en viltolycka med en hjort: