Satsningar och resultat under regeringsperioden

Kolumn
Janne Pitkänen Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad7.3.2023

Sotkaprojektet fick i regeringsprogrammet luft under vingarna som en aldrig förut skådad satsning på vilt- och naturvården. Men tilläggsfinansieringen på nio miljoner euro kom inte som någon överraskning; förberedelserna började redan före valet, hösten 2018 på viltkoncernens strategiseminarium. Även miljöministeriets naturskyddsstyrelse bjöds in. En betydande del av tilläggsfinansieringen för naturskyddet överfördes till jord- och skogsbruksministeriets anslag för viltvård. 

Vi granskade kritiskt rådande jaktpraxis för de försvagade sjöfåglarna. Som avslutning på regeringsperioden utarbetade en arbetsgrupp ett förslag till en ansvarsfull strategi för jakten på sjöfågel och uppfödningen av jaktbara fåglar. Det var regleringen av jakten i realtid, som bygger på triangelinventeringarna, som hösten 2019 tillät toppjakt på vintern. Den sex år långa fredningen av sädgås hade hjälpt och i Lappland kunde vi varsamt återuppliva kulturen kring sädgåsjakt på myrar.

Viltet känner inga gränser och därför utökades det nordiska samarbetet kring järven och vargen. På finskt initiativ utarbetades en internationell förvaltningsplan för ejdern. Förvaltningsplanerna för vargen, björnen och lodjuret uppdaterades och konflikterna dämpades med VargLIFE-projektet. I jaktfrågorna blev riksdagen överhopad med medborgarinitiativ. Bland annat krävdes ett förbud mot slagjärn med anledning av björnarna som hade fastnat med tassen i sådana. För att reglera vitsvanshjorten och bekämpa den afrikanska svinpesten effektiverades jakten med dispenser och nya metoder.  

Jaktvårdsavgiften för ungdomar sänktes. Jaktvårdsföreningar gick frivilligt samman, deras svårigheter utreddes och de stöddes med utvecklingsprojekt. Redan innan det ryska anfallet på Ukraina riktades finansiering till en utredning av miljötillstånden för skjutbanor och utbildningen ABC för jaktskytte. 

Viltförvaltningen står beredd att implementera EU:s biodiversitetsstrategi och stöda de försvagade arterna. Genom att motivera markägare och jägare att frivilligt iståndsätta livsmiljöer realiserar vi ett effektivt naturvårdsarbete, även utanför skyddsområdena.