Det brådskar att få ordning på skjutbanorna!

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad2.5.2022

Skjutbanorna är nödvändiga för att jägarna ska kunna upprätthålla skjutskickligheten och jaga säkert och etiskt. Banorna behövs också för de lagstadgade skjutproven. Det finns drygt 600 skjutbanor här i landet och ofta är det intresseorganisationer som driver dem; jakt- och skytteföreningar, reservistföreningar och jv-föreningar. Jägarna och reservisterna övar ju på samma banor.

Nätverket av skjutbanor riskerar nu att bli för glest eftersom miljötillståndsprocesserna ofta försvårar verksamheten på skjutbanorna. Flera banor har stängt eller dragit ner rejält på verksamheten. Därför beviljade jord- och skogsbruksministeriet för två år sedan en finansiering på drygt en miljon euro ur jaktvårdsavgiftsmedlen till Finlands sportskytteförbunds, Jägarförbundets, Reservistförbundets, Reservofficersförbundets och viltcentralens gemensamma projekt för miljötillstånden för skjutbanor.

Projektet pågår i tre år och under projekttiden ska ansökningar om miljötillstånd göras för ungefär 150 skjutbanor. Vilket dock fortsättningsvis inte är mer än en liten del av alla de banor som för närvarande saknar ett gällande miljötillstånd.

Med anledning av kriget i Ukraina ska försvaret förstärkas. Vårt försvar bygger på en stor reserv och att denna övar på skjutbanor. Intresset för verksamheten har ökat. Vi måste hejda utvecklingen där nätverket av skjutbanor glesnar också därför att det måste finnas utrymme för den växande skaran av reservister att träna.

Att få ordning på miljötillstånden för skjutbanorna ligger inte bara i jord- och skogsbruksministeriets intresse utan gynnar också flera andra förvaltningsgrenar. Inrikesministeriet och polisstyrelsen övervakar skjutbanorna – och dessutom ska ju också poliserna träna! Miljöministeriet förhindrar i sin tur miljöförstörelse genom miljötillstånden. Men det går inte att helt ersätta de blyhaltiga kulorna på skjutbanorna även om vi skulle begränsa användningen av bly på jakt genom EU:s kemikalielagstiftning som sorterar under social- och hälsovårdsministeriet.

Vi behöver således nu ett bredare samhälleligt stöd för att i skyndsam ordning få ordning på miljötillstånden för nätverket av skjutbanor!