Brott och straff

Jaktbrottet som blev grovt i hovrätten

Bild Antti Yrjölä

Publicerad29.6.2022

I spalten Brott och straff behandlar tidningen Jägaren aktuella rättsfall med anknytning till viltet, jakten, föreningsverksamheten och vapnen. Fallen har sammanställts av juristen Panu Hiidenmies på advokatbyrån Applex.


 

Rovaniemi hovrätt ändrade Kajanalands tingsrätts dom där en jägare hade skjutit en fridlyst skogsvildren på en älgjakt.

I tingsrätten krävde åklagaren att jägaren skulle dömas för grovt jaktbrott. Dessutom yrkade åklagaren på tre år jaktförbud, att jaktkortet skulle överlåtas till jv-föreningen och att brottsverktyget – älgstudsaren – skulle förklaras förverkat till staten.

Jägaren trodde sig ha skjutit en älgkalv, men det fällda djuret visade sig vara en vildrenskalv. Enligt åtalet hade jägaren handlat med grov oaktsamhet och olovligt dödat en fridlyst skogsren. Enligt åklagaren hade jägaren fattat beslutet att skjuta hastigt och i skymning, och hade därför inte kunnat identifiera djuret. Tidigare hade skytten blivit särskilt påmind om skillnaderna mellan en älgkalv och en skogsrenskalv, och om att det fanns skogsvildrenar i trakten. Av de här skälen ansåg åklagaren gärningen som helhet vara grov.

Jägaren bestred åtalet

Enligt sin egen mening hade jägaren inte gjort sig skyldig till ett grovt jaktbrott eftersom han inte hade handlat med uppenbar likgiltighet för jaktens bestämmelser. Han yrkade därför på att jaktförbudet skulle gälla för högst ett år.

Tingsrätten övervägde

Enligt strafflagen (48 a kap 1 §) ska en jägare som av grov oaktsamhet och obehörigen jagar i strid med jaktlagen eller fredning av vilt för jaktbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år. Enligt samma lag (48 a kap 1a §) ska, om en skogsvildren dödas och brottet även bedömt som en helhet är grovt, gärningsmannen för grovt jaktbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Tingsrätten fastställde att jakt är en verksamhet som kräver särskild aktsamhet. Jägaren ska identifiera djuret före skottet. Tingsrätten tog hänsyn till att jägaren var oerfaren och trött, och att det vid tidpunkten rådde skymning. Dessutom led skytten av en sjukdom som försvagade synen. I det här avseendet ansåg rätten att jägaren hade handlat med grov oaktsamhet.

Tingsrätten fastställde dock att jägaren som helhet betraktat inte hade handlat med grov oaktsamhet utan snarare med en ung jägares iver. Den åtalade dömdes för jaktbrott till böter. Det blev inte heller något jaktförbud eftersom jägaren inte hade visat likgiltighet för jaktens bestämmelser. Inte heller förklarades geväret förverkat till staten.

Åklagaren överklagade

Åklagaren var inte nöjd med tingsrättens beslut och överklagade till hovrätten. Hen yrkade fortsättningsvis på att jägaren skulle dömas för jaktbrott, meddelas jaktförbud och att geväret med kikarsikte skulle förklaras förverkat till staten.

Jägaren yrkade på att åtalet skulle förkastas

Jägaren ansåg att tingsrätten hade fattat ett korrekt beslut. Som helhet betraktat var gärningen inte grov. Skogsvildrenen hade oväntat dykt upp i skjutsektorn från samma håll som en älgkalv enligt den åtalades uppfattning borde ha kommit. Det hela var en olycka utan stöd för jaktförbud eller förverkande.

Hovrätten ändrade tingsrättens beslut

Hovrätten fastställde att jägaren hade handlat med grov oaktsamhet. Vid bedömningen av grovhetsgraden är utgångspunkten den, att ett brott riktat mot ett fredat djur är grovt.

Jägarens skyldighet att identifiera djuret han tänkte skjuta underströks av att han var oerfaren och vid tidpunkten ensam, vilket gjorde det svårt att identifiera djuret. Skyldigheten att identifiera det avsedda djuret understryks ytterligare av faktumet att det skymde och att jägaren hade förvarnats om att det fanns skogsvildrenar i trakten. Situationen var således sådan att jägaren borde ha avstått från att skjuta eftersom han inte var säker på identifieringen. Så handlade han emellertid inte utan tog en medveten risk för att djuret i fråga inte var någon lovlig älgkalv.

Hovrätten ansåg därför att jaktbrottet som helhet betraktat skulle bedömas som grovt. Jägaren dömdes till fyra månader villkorligt fängelse och jaktförbud. Geväret gick till staten.