Hur ansöker jag om vapentillstånd för jakt
– ofta ställda frågor

I den här artikeln svarar vi på de vanligaste frågorna som ställs av personer som ansöker om vapentillstånd för att börja jaga.

text Seppo Sivula, inrikesministeriet, samt Ilmari Kosonen och Jussi Kytösaari, polisstyrelsen

Publicerad14.5.2020

Hur ansöker jag om vapentillstånd för ett långt jaktvapen?

Den sökande ska på polisens webbplats boka en tid för att lämna in sin ansökan om vapenlicens och vid behov för en intervju. Ansökningen kan lämnas in på vilken polisstation som helst.

På polisens webbplats ska du skriva ut en motiveringsblankett där du fyller i skälen till att du ansöker om vapentillstånd. Ansökaren ska kunna redogöra för sin jakthobby, vad och var han tänker jaga, varför vapnet i fråga är lämpligt för det avsedda ändamålet och vad jakträtten i det angivna området grundar sig på.

Den egentliga tillståndsansökningen aktiveras med en muntlig ansökan som tjänstemannen som tar emot ansökningen antecknar i polisens vapendatabas.

Hur ansöker jag om tillstånd för ett vapen för fälljakt?

Tillstånd för ett avlivningsvapen för grytjakt eller fälljakt kan beviljas för en miniatyrpistol och miniatyrrevolver av enkelskottsmodell.

Den sökande ska utöver de övriga obligatoriska blanketterna och intygen dessutom lämna in ett intyg av jaktvårdsföreningen på orten över att han eller hon aktivt bedriver gryt- eller fälljakt.

För exempelvis SRVA-verksamhet och som avlivningsvapen beviljas inte tillstånd för korta vapen.

Vad ska jag ha med mig när jag går till stationen för att lämna in ansökningen?

När du ansöker om vapentillstånd ska du ha med dig följande:

  • Passet eller id-kortet (körkortet räknas inte som ett dokument som styrker identiteten).
  • Motiveringarna till ansökningen i skriftlig form samt de övriga dokumenten som krävs för att styrka ansökningen, exempelvis kvittot på betald jaktvårdsavgift (jaktkortet).
  • Militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring.
  • Intygen för skjutvapnets syfte.

Motiveringsblanketten är otydlig med vad allt som borde ingå. Finns det en allmän anvisning?

”Allt lovligt vilt i statsmarker” räcker inte som motivering.

I enlighet med skjutvapenlagen ska vapnet passa det avsedda syftet. Den sökande ska därför kunna redogöra för vilket vilt han tänker jaga eftersom det påverkar bedömningen av vapnets lämplighet.

Det är svårt att motivera en vapenanskaffning för jakt om den sökande inte har jakträtt någonstans. Du ska därför redogöra för områdena där du tänker jaga och vad jakträtten grundar sig på.

Måste jag göra ett lämplighetstest?

Lämplighetstest görs inte längre. Polisen kan dock fortsättningsvis kräva att den sökande lämnar in ett läkarintyg på sitt hälsotillstånd.

Jag blev kallad till intervju. Vad innebär det?

Om du ansöker om ditt första vapentillstånd eller om det har gått en lång tid sedan föregående vapenanskaffning eller om det i bakgrundsinformationen om dig finns någonting som polisen vill utreda så blir du kanske kallad till en intervju.

Vad kostar vapentillstånd och parallelltillstånd?

(Uppdaterad 4.1. 2022)

I år kostar ett vapentillstånd 105 euro och ett tillstånd till av samma typ som söks samtidigt 48 euro.

Ett parallelltillstånd kostar 40 euro.

Priset på vapentillstånden bygger på Lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen som med stöd av denna lag har utfärdats om avgifter till polisen. Förordningen förnyas varje år.

Hur ska jag göra om jag ansöker om flera tillstånd samtidigt?

Varje vapen som du tänker skaffa ska ha en egen motiveringblankett. Om du tänker köpa flera vapen inom en kort tid är det bäst att lämna in ansökningarna samtidigt eftersom det blir billigare på det viset än att lämna in varje ansökan skilt för sig.

Får jag jaga med ett gevär som jag har köpt av andra skäl?

Ett gevär får användas också för andra godtagbara syften. Ett gevär som har skaffats för jakt får således användas till sportskytte och tvärtom, om inte villkoren i tillståndet uttryckligen förbjuder detta.

Finns det kaliberbegränsningar, det vill säga kalibrer som det inte beviljas tillstånd för av jaktliga skäl? Jag har hört att tillstånd inte längre beviljas för grövre gevärskalibrer. Stämmer detta?

Så länge den sökande kan motivera att det avsedda geväret och kalibern är lämpliga för det avsedda syftet utan att vara för eldkraftiga eller effektiva, så kan tillstånd beviljas också för en grövre kaliber.

Om det enda skälet till att skaffa ett grovkalibrigt gevär är jakt i Afrika så blir det i regel avslag på ansökningen.

Kan jag beviljas tillstånd för en halvautomatiskt studsare /hagelgevär /miniatyrgevär för jakt? Finns det särskilda villkor?

Ett halvautomatiskt vapen ska i princip vara väl lämpat för jakt, det vill säga att det inte får vara onödigt eldkraftigt eller effektivt. Gevär av vissa typer som också finns i en militär version, har av förvaltningsdomstolarna bedömts som onödigt eldkraftiga och effektiva.

Den sökande ska alltså motivera behovet med omsorg och ska helst redan i ansökningsskedet uppge vilket gevär han eller hon tänker skaffa (till exempel: ”jag tänker skaffa ett halvautomatiskt gevär av märket xxx i kalibern 308 win”).

Vad menas vid punkten för halvautomatiska vapen med att påvisa att hobbyverksamheten är aktiv om fem år? Ska det göras på förhand? Hur intygar jag det? Kostar det? Blir det sanktioner om jag glömmer?

Det här preciseras senare. De officiella anvisningarna är ännu inte klara.

När går det att ansöka om tillstånd på nätet?

I detta nu framskrider projektet enligt tidtabellen. Tillståndsansökningarna på nätet kommer sannolikt senast 2024.

 

Ytterligare information om vapentillstånd: poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand

Tidsbokning: asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus/reservations

Motiveringsblanketter: www.poliisi.fi/tillstand/blanketter_for_vapentillstand

Subscribe
Notify of
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

UNGA JÄGARE

Finns det skillnader beträffande vapentillstånd för ungdomar och vuxna?

En person som är under 15 kan inte beviljas vapen- eller parallelltillstånd, men han eller hon får skjuta och jaga under övervakning med ett gevär som tillhör en person som fyllt 18 (Skjutvapenlagen 88 §). Likaså får denna ungdom avlägga skjutprovet med ett lånat vapen under övervakning (jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov, 7 § 2 mom).

En 15-18-åring kan beviljas parallelltillstånd för långa jaktvapen. Han eller hon ska vid skjutprovet använda vapnet som han/hon har parallelltillstånd för.

Mera om samma ämne