Helmi - främmande rovdjur

Avlägsnande av rovdjur hjälper sjöfåglar i nöd

Från och med i höst avlägsnas mårdhund och mink systematiskt från områden kring värdefulla fågelvatten. Målet är att hålla främmande rovdjur borta från sjöfåglarnas häckningsområden under våren.

Text Kari Karhula

Publicerad9.11.2021

Avlägsnandet av rovdjur som utförs inom projektet Helmi-främmande rovdjur effektiviseras genom att utvalda fångstmän och fångstkvinnor erbjuds kostnadsersättningar, fångstanordningar, utbildning och planeringshjälp. Målet är en fångst av främmande rovdjur som är så effektiv som möjligt ur naturvårdshänseende. På sikt är målet att avsevärt minska stammarna av främmande rovdjur på 69 centrala Naturaområden, för att förbättra överlevnaden för hotade sjöfåglars ungar.

Helheten leds av Finlands viltcentral och Forststyrelsen, och arbetet utförs av åtta planerare och två projektchefer. Kari Karhula, ursprungligen från Mellersta Österbotten, verkar som projektchef vid Finlands viltcentral. Mikko Toivola, från Egentliga Finland, leder Forststyrelsens avdelning. De förenas av en stark jaktbakgrund, i synnerhet inom fångst av små rovdjur, kombinerat med kunnande inom viltbiologi.

Kari Karhula och Mikko Toivola

Del av omfattande arbete för avvärjande av naturförlust

Projektet är en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma livsmiljöprogram Helmi, som stärker den biologiska mångfalden. Ett av programmets teman är restaurering av värdefulla fågelvatten genom slåtter, muddring, reduktionsfiske – och fångst av invasiva främmande rovdjur. Alla åtgärder syftar till att försvagade sjöfågelstammar ska återhämta sig. Bland vårdobjekten finns både sådana där jakt bedrivs och fredade objekt.