I bästa fall kan en lyckad viltåker erbjuda generöst med föda åt en hel älgflock.
Ungdomsredaktionen

Anlägg en viltåker och förbered nästa jaktsäsong

Att bereda jorden, så en viltåker och observera viltet gör jakten ännu intressantare.

Text Lauri Liuko  Bilder Lauri Liuko och Ilkka Liuko

Publicerad2.5.2022

Det finns många goda skäl att anlägga en viltåker. Den ger skogens djur skydd och föda – från fåglar till älgar – och berikar mångfalden i naturen. En bra viltåker lockar djur även långt ifrån,  vilket medverkar till att bevara livskraften i ens egna jaktmarker.

Dessutom ger viltåkern ypperliga möjligheter till observationer av viltet och stamvårdande jakt. 

Under hösten är det förnuftigt att allt emellanåt rekognoscera utmed viltåkern beväpnad med enbart kikare. Det är ett utmärkt sätt att följa med viltet och enskilda individer. Den selektiva jakten fungerar också utmärkt eftersom du kan jämföra individer av samma art.

Ett välgjort rekognosceringsarbete ökar dessutom utsikterna till fällning i början av säsongen eftersom du har lärt känna djurens vägval och tidtabeller. Om du dessutom anlägger en utfodringsplats vid viltåkern så blir den ännu attraktivare för viltet.

Åkern är nyberedd och och väntar bara på regn och solsken.

Var ska jag så min viltåker?

Om du tänker anlägga en viltåker är det förnuftigt att planera den tillsammans med markägaren. En bra viltåker är tillgänglig för många olika viltarter och dessutom lätt att nå för jägaren. Det bör gå att nå den åtminstone med en ATV-fyrhjuling. Väg ända fram gör det alltså lättare att både anlägga och underhålla åkern.

Till exempel övergivna skogsängar, åkrar som tagits ur bruk och impediment med ogräs är alla tänkbara kandidater. Viltåkern behöver inte vara stor. Inte heller behöver den odlas lika effektivt som kommersiella åkrar. En åkerlapp mitt i skogen ger viltet en välkommen omväxling i dieten utan att innebära något nämnvärt avbräck för jordbrukaren. Viltåkern blir ännu attraktivare om det finns vatten att dricka i närheten och skyddande träd runt omkring.

När och vad ska jag så?

Beträffande bearbetningen av viltåkern finns det säkerligen hur många sätt som helst. Vanligen sår man åkern i mitten av juni. Fuktigheten är en faktor som påverkar såningstiden.

Före sådden ska marken bearbetas och ytan luckras upp så att åkern torkar och eventuella ogräs dör.

Låt viltåkern torka några dagar före sådden som ofta består av någon fröblandning för vilt, men även havre, ärter med flera odlingsväxter är viltdelikatesser. Efter sådden är det bra att välta eller harva åkern en gång. På det viset blir inte fröna kvar på ytan utan hamnar någon centimeter under.

En viltåker ska inte vara någon monokultur utan du kan så den i segment med olika växter. Dessutom bör man variera växtföljden med några års mellanrum så inte några växtsjukdomar kan etablera sig.

Viltåkrar och utfodringsplatser lockar till sig också lite sällsyntare gäster.