Viltkoncernen verkar kraftfullt i bakgrunden

När finländska jägare beger sig ut i skogen på hösten, tänker de knappast på det stora arbete som har gjorts med jakttiderna, kvoterna och licenserna. Hela viltkoncernen har tillsammans deltagit i arbetet. Nu när viltkoncernens grund är i skick, kan den vända blicken mot kommande generationer: barn och unga.

textJuha S. NiemeläBild: Heikki Rytkönen / Vastavalo
Publicerad28.4.2020

Jord- och skogsbruksministeriet och dess underorgan producerar mångsidiga tjänster i anknytning till vilt för medborgarna. Forststyrelsen svarar på medborgarnas frågor om den kommande försäljningen av jakttillstånd och Finlands viltcentral tar emot mera allmänna frågor om vilt och viltvård. Naturresursinstitutet för sin del producerar stamuppskattningar som grund för jord- och skogsbruksministeriets beslutsfattande.

Kanske medborgarna inte ens behöver känna till vad viltkoncernen är för något? Kanske räcker det att förvaltningen fungerar?

 

Hållbar jakt skapar vi tillsammans

Det gemensamma målet för den offentliga viltkoncernen är att hålla viltstammarna livskraftiga. Målet är också att jakten ska vara ansvarsfull och etisk.

Ett bra exempel på framgångsrikt arbete är hönsfågeljakten. Arbetet börjar i juli-augusti med att frivilliga personer inventerar vilttrianglarna. Därefter ger Naturresursinstitutet sin uppskattning av viltstammarna. Finlands viltcentral och jord- och skogsbruksministeriet gör bedömningar av jaktens inverkan på viltstammarna.

Slutligen utfärdar ministeriet en förordning om jakttiderna. Forststyrelsen sätter ut jakttillstånd till försäljning, till ett antal som grundar sig på färsk viltinformation. Inom viltkoncernen har man skapat gränssnitt mellan systemen, så att det ska vara så lätt som möjligt att söka jaktlicenser. Vid slutet av jaktsäsongen kan jägarna lita på att viltkoncernen har verkat i bakgrunden för en hållbar jakt.

 

Bra för naturen, människorna och samhället

Hanteringen av viltolyckor och viltkonflikter är en av viltkoncernens uppgifter. Till exempel den i fjol uppdaterade förvaltningsplanen för vargstammen, i vars uppföljning viltkoncernens organisationer deltar, har som mål att hantera vargstammen och konflikter i anknytning till den.

Ett exempel på hantering av skador och konflikter är också projektet VargLIFE, som leds av Luke och stöds av övriga organisationer och har som mål att förbättra vargens och människans samexistens. Forststyrelsen stöder verksamheten inom jaktövervakning och kommunikation. Det är intressant att se hurdana resultat som uppnås genom Forststyrelsens och polisens gemensamma patrulleringar eller tack vare de presskonferenser vi ordnar.

Den offentliga viltkoncernen strävar dessutom efter välbefinnande genom vilthushållning. Detta mål kan ses ur flera olika perspektiv: det kan vara välbefinnande för naturen, människorna och samhället.

Forststyrelsens jakttjänster har samma kärnbudskap. Jakten skapar välbefinnande för naturen, när tillståndsintäkterna styrs till förmån för viltet och fiskbestånden. Jägare och fiskare mår bra när de har möjlighet att idka sina hobbyer, vilket har visats i flera undersökningar. Samhället gagnas när jakthobbyer främjar befolkningens hälsa och skapar arbetstillfällen i synnerhet i regioner med brist på arbetsplatser.

 

Mera gemensamt ungdomsarbete?

Nästa steg för viltkoncernen kunde vara en genuin gemensam satsning på barn och unga. Forststyrelsen har publicerat läromedel för skolorna i tjänsten Eräpassi.fi och erbjudit stöd i undervisningen genom tjänsten Eräkummi.fi. Finlands viltcentral har publicerat läromedel, i synnerhet för de lägre klasserna, på sidorna Riistakoulu.com.

I Forststyrelsens strategi är den första punkten generationsöverskridande nytta: vi strävar efter välbefinnande på ett hållbart och ansvarsfullt sätt så att det sträcker sig över generationer. Här är det naturligt att tillägga viltkoncernens vision om en hållbar användning av viltresurserna och viltets livskraft.

Alla vill vi rikta blicken mot framtiden. Därför kunde hela viltkoncernen i ännu högre grad använda sin mångsidiga sakkunskap för att kommande generationer ska sköta och fånga viltet på ett hållbart sätt. Vi har startat arbetet, men vi är ännu inte i mål.

Juha S. Niemelä
Generaldirektör, Forststyrelsen