Strategiarbete på riks- och landskapsnivå

Viltråden tar med sitt öppna och interaktiva arbete hänsyn till de olika perspektiv och intressen som är kopplade till viltpolitiken.

textAntti Impola ja Petri VartiainenBild Tero Salmela
Publicerad12.12.2023

Nationella viltrådet är ett strategiskt förvaltningsorgan, som samarbetar med Finlands viltcentral och vars uppgift är att hantera frågor som rör vilthushållningen på riksnivå. På motsvarande sätt verkar det regionala viltrådet i vart och ett av de femton viltcentralsområdena på landskapsnivå. Det regionala och nationella viltrådets uppgifter regleras i viltförvaltningslagen och statsrådets förordning om viltförvaltning.

Nationella viltrådet stöder ett inkluderande tillvägagångssätt vid beredningen och genomförandet av viltpolitiken. Viltrådet har en viktig roll till exempel vid beredningen av nationella förvaltningsplaner för viltarter och lagstiftningen om jakt. Centralt i verksamheten är ett öppet och interaktivt samarbete mellan olika intressentgrupper.

I nationella viltrådet finns en representant från vart och ett av Finlands viltcentrals 15 verksamhetsområden, vilket ger verksamheten regional täckning och insikt i olika områdens särdrag. Till nationella viltrådet hör dessutom representanter för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, ett offentligt organ på riksnivå som främjar skogsbruket, Naturresursinstitutet, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jakten och viltvården samt en på riksnivå betydelsefull organisation inom naturvården.

Viltrådets omfattande sammansättning och interaktiva arbetssätt säkerställer att olika perspektiv och intressen i anslutning till viltpolitiken beaktas på ett heltäckande sätt. Nationella viltrådet sammanträder 2–3 gånger per år.

Eget organ på regional nivå

Till det regionala viltrådet hör sex representanter för viltcentralområdets jägare, varav en är ordförande. Intressenternas röst i de regionala viltråden utövas av en representant vardera för landskapsförbundet, NTM-centralen, skogscentralen och en regionalt betydelsefull markägarorganisation.

Som namnet antyder är det regionala viltrådets uppgifter huvudsakligen relaterade till verksamhet på regional nivå. En viktig uppgift är att höra regionala intressentgrupper vid beredningen av förvaltningsplanerna och planeringen av vilthushållningen. Det mest kända och kanske mest utmanande exemplet på det regionala viltrådets arbete i dag är förmodligen att sätta upp mål för hjortdjursstammen för älgförvaltningsområdena i det egna verksamhetsområdet. De regionala viltråden håller 3–4 möten per år.

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner det nationella viltrådet och de regionala viltråden för tre år i taget utifrån de förslag som lämnas in. Representationen av intressenter i råden utses bland de personer som de berörda parterna utsett till sina företrädare.

Jägarnas representants väg till viltrådet är längre. På sina årsmöten i februari beslutar jaktvårdsföreningarna om en kandidat till det regionala och nationella viltrådet i det egna området. I mars beslutar jaktvårdsföreningarnas regionmöte vilka som på regional nivå för jord- och skogsbruksministeriet föreslås bli medlemmar i viltråden följande mandatperiod.

Mandatperioden för viltråden är tre år. Nästa period börjar i augusti 2024.