Projektet välmående av vilt startade

Projektet välmående av vilt utvecklar gästjakten samt praxis vid hanteringen och försäljningen av renkött tillsammans med jaktföreningar och jaktklubbar.

textPetteri PietarinenBild Pasi Nieminen/ Vastavalo
Publicerad29.11.2019

Den ställvis väldigt täta stammen av vitsvanshjort ger möjlighet att erbjuda hjortkött även till andra än jägarna, deras närmaste krets och markägarna. Samtidigt öppnar sig jaktmöjligheter för ett allt större antal jägare. Å andra sidan medför den täta stammen även trafikolyckor och skador på odlingar. Stammen är rekordstor. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning våren 2019 består den av ungefär 111 500 djur. Följaktligen har fler jaktlicenser än någonsin tidigare, över 58 000 stycken, beviljats för denna säsong.

 

Försäljning av kött och jaktevenemang

Bland jaktföreningar och jaktklubbar i Södra och Norra Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland gjordes våren 2019 en enkät, på vilken man fick in över tusen svar.

Ungefär 20 procent av respondenterna svarade att den egna föreningen eller klubben säljer renkött. Likaså svarade ungefär 20 procent att den egna föreningen eller klubben inte tar med gäster i vitsvanshjortjakten, d.v.s. ungefär 80 procent tar med gäster.

Ungefär 65 procent av respondenterna svarade att föreningen eller klubben har avtalat om regler enligt vilka man kan ta med gäster i hjortjakten. Ungefär 44 procent svarade att föreningen eller klubben har betalande gäster med vid jakt på vitsvanshjort. Över en femtedel av gästerna är utländska.

Enkätsvaren visade att föreningar och klubbar önskar mera information om köpare, marknader och livsmedelslagstiftning gällande kött. Även i fråga om kötthanteringsfärdigheter upplevde man sig behöva hjälp. Nästan hälften av respondenterna uppgav sig vara intresserade av att utveckla den egna jaktföreningens eller jaktklubbens verksamhet gällande användningen av vitsvanshjort.

 

Hjortstammen erbjuder stora möjligheter

Projektet sammanställer information om hur en förening eller klubb kan sälja små mängder obesiktat hjortkött till konsumenter och detaljhandeln, exempelvis till restauranger. Projektet erbjuder kunnande bland annat om rutiner i anknytning till livsmedelslokaler och konsumentförsäljning, som till exempel hygienisk hantering, uppskärning och förvaring av kött.

Hjortstammen är riklig på det område där majoriteten av Finlands befolkning bor. Trots det saknar många jägare möjlighet att bedriva jakt på arten. Projektet ger jaktföreningar information så att de kan erbjuda möjligheter till gästjakt på områden med riklig hjortstam. Ordnandet av gästjakt kan i bästa fall ge lokalsamhället och regionekonomin olika inkomster bland annat genom turism.

 

Information om erfarenheter bland pilotföreningar och pilotsällskap

Pilotdeltagare i projektet är över 20 föreningar eller klubbar i Södra Tavastland, Norra Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland. Deltagarna är föreningar och klubbar av olika storlek.

Pilotdeltagarnas uppgift är att berätta om föreningens eller klubbens utmaningar och goda erfarenheter gällande försäljning och förädling av hjortkött samt gällande praxis för gästjakt. En stor grupp sakkunniga och Finlands viltcentrals projektanställda fungerar som stöd för deltagarna.

Föreningarna och klubbarna får under workshoppar information om viltkötthantering och tjänstehelheter kring försäljning av viltkött.

Pilotdeltagarna och deltagaraktörerna i projektet sammanträder för ett gemensamt inledande evenemang i Loimaa i november. Avsikten är att deltagarna ska få bekanta sig med varandra och utbyta tankar om projektet samt att främja samarbetet. För varje jaktförening och jaktklubb görs en egen utvecklingsplan, med vars hjälp verksamheten utvecklas tillsammans med övriga deltagare.

 

Ett gemensamt projekt med många aktörer

Projektet finansieras genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, och i finansieringen deltar NTM-centralerna i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Satakunta. Projektet genomförs av yrkeshögskolan Novia, Finlands viltcentral, Brahea-centret vid Åbo universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Projektet pågår 2,5 år och avslutas 31.7.2021.

Petteri Pietarinen, planerare, Finlands viltcentral