Jakten i fokus i Rovaniemis skolor

Det har varit en fartfylld höst för Rovaniemi jaktvårdsförening. Verksamhetsledare Aleksi Junttila har tillsammans med frivilliga besökt ett flertal evenemang runt om i staden och bedrivit ungdomsarbete.

textMirja RantalaBild Aleksi Junttila
Publicerad7.12.2022

Jaktvårdsföreningens projekt för utveckling av skolsamarbete och ungdomsverksamhet i Rovaniemi har pågått i snart ett år. Tack vare projektet har man haft möjlighet att anställa en heltidsanställd verksamhetsledare och därigenom ordna nästan 30 evenemang riktade till unga eller barn.

Med hjälp av projektet försöker man svara mot det växande behovet av ungdomsarbete i den till arealen och invånarantalet stora jaktvårdsföreningen.

– Under sommaren och hösten har vi fått till stånd allt möjligt, och det största arbetet i fråga om årets evenemang är gjort. Förutom evenemangen har vi strävat efter att besöka skolor och skapa nätverk med lärare och intressegrupper, berättar Junttila angående projektet.

Skolbesök har gjorts både på låg- och högstadier. I slutet av året är också några daghemsbesök inplanerade. Förutom traditionella skolbesök har man ordnat olika evenemang, såsom sjöfågeldag, hem och skola-dag, utbildning i säker vapenhantering och bland annat utflykter och övernattning i vildmarken för två skolor.

Simulatorskytte intresserar

Programmet för ett skolbesök eller evenemang måste planeras utifrån barnens ålder. För de yngsta berättar vi om viltarter, naturen och om jakt i allmänhet. Äldre elever kan vi erbjuda utbildning som förbereder för jägarexamen, vilket i Rovaniemi hittills har lett till totalt 311 avlagda examina.

– Juniorer och unga ger respons verbalt i stället för på blanketter, och det som önskas mest är verksamhet och praktisk undervisning.

Till exempel säker vapenhantering har tränats med hjälp av en hyrd skyttesimulator.

– Simulatorn har varit det som har väckt mest intresse vid våra besök, berättar Junttila angående de ungas reaktioner.

Målet är utvidgad verksamhet

Responsen från skolorna har varit entusiastisk. Barn och unga njuter av aktiva skoldagar och för många lärare är jakt en hjärtesak.

– En del av lärarna är väldigt aktiva. De har inkluderat skog och jakt vid planeringen av ämnesöverskridande inlärningshelheter, berömmer Junttila.

Samarbetet med nuvarande partnerskolor fungerar smidigt och responsen från lärarna har varit positiv.

– Inför nästa år planeras utökad verksamhet också för de skolor som vi ännu inte har hunnit besöka. Målet är att få så många skolor som möjligt med i verksamheten.

Projektets mål är att utveckla skolsamarbetsmodeller i en form som också andra jaktvårdsföreningar kan använda sig av. Junttila har också planer på att sammanställa en handbok som hjälper jaktvårdsföreningar vid ungdomsarbete.

Junttila uppmuntrar andra jaktvårdsföreningar till aktivt ungdomsarbete. För honom är jägarnas åldersstruktur och debatten om jakt tillräcklig motivation.

– Vi måste få större antal examina och överlag väcka intresset för natur och jakt bland unga. Dessutom skulle det behövas en positiv och intresseväckande kommunikation om jakt i lokala medier.

Resurser och skolvärlden utgör utmaningar

Junttila är anställd av jaktvårdsföreningen med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet under två år. Utan en avlönad arbetstagare skulle så här omfattande verksamhet inte vara möjlig.

– Ett stort tack till aktiva jägare, föreningar och samarbetspartner. Utan dem vore det omöjligt att ordna evenemang.

Trots att attityden till projektet har varit positiv på skolorna, finns det också utmaningar i arbetet.

– Det är en utmaning att informera om besöken och skolundervisningen. Projektets mål är att skapa till exempel bildmaterial om verksamheten, men skolarna har strikta regler för fotografering. Att informera om allmänna evenemang lyckas ändå, och under följande verksamhetsår lägger vi fokus på det, säger Junttila.

Kommunikation kräver också resurser. Fotografering lyckas inte om man själv står i centrum av verksamheten och handleder elever eller unga. Också planering, kontorsarbete och projektförvaltning tar överraskande mycket tid i anspråk.

Junttila ser framåt och låter sig inte slås ner av utmaningar. Det finns redan planer för produktionen av bildmaterial och år 2023 kommer säkert nya skolor med i verksamheten. Ryktet går så småningom i staden. Planer pågår för en fortsättning av verksamheten efter att projektet avslutas. Hur fortsättningen ska se ut planeras under det kommande året.

 

Rovaniemi jvf:s evenemang hittills år 2022

18 st. examenstillfällen

54 st. skjutprovsevenemang

7 st. examensförberedande utbildningar

30 st. olika övriga evenemang eller utbildningar