En storsatsning på stöd till jaktföreningarna

Finlands viltcentral har inlett ett projekt i syfte att stöda jägarna och jaktföreningarna i arbetet med att förvalta hjortdjursstammarna. För projektet anställde vi nio planerare för tre år och stationerade dem i viltcentralsregionerna. Deras uppgift är att stöda talkoarbetet som jägarna uträttar och som är nödvändigt för att jakten i vårt land ska vara hållbar. Eftersom förnyelsen av viltförvaltningen medförde en mängd nya uppgifter för viltcentralen har vårt stöd till aktörerna på lokalplanet inte varit tillräckligt under de senaste åren.

textJarkko NurmiBild Toni Mikkonen/Vastavalo
Publicerad2.4.2019

Viltcentralens främsta uppgift är att stöda samarbetet mellan jaktvårdsföreningarna, älghushållningsområdena och jaktföreningarna. Dessutom ska vi utveckla nya metoder för samordnandet av de regionala målen för förvaltningen av hjortdjuren och de stora rovdjuren. Det är viktigt att förebygga viltskador och utveckla samarbetet med intressegrupperna på lokalplanet. Dessutom ska vi se till att tjänsten Oma riistas enorma potential för insamling av viltdata blir effektivt använd i viltförvaltningen och viltforskningen, och i föreningarnas eget beslutsfattande.

Projektet för utvecklandet av verksamheten i älghushållningsområdena har beviljats 2,6 miljoner euro i finansiering av jord- och skogsbruksministeriet. Pengarna kommer från intäkterna av försäljningen av jaktlicenser för hjortdjur. Arbetet inleddes i mitten av mars. Viltcentralen har ungefär 60 fast anställda, vilket betyder att planerarna utgör ett betydande tillskott av ”arbetsmyror” på fältet.

Planerarna jobbar på fältet i älghushållningsområdena och står till jaktföreningarnas förfogande. Inte som lärare utan för att erbjuda viltförvaltningens tjänster. Vi sparar bästa praxis och de bästa spelreglerna samtidigt som vi skapar dialog och arrangerar kvällsträffar för samtal och diskussioner på lokalplanet. Syftet är att skapa växelverkan och ett ännu bredare samarbete.

De stora rovdjuren och hjortdjuren innebär utmaningar som på sina håll har ökat konflikterna mellan förvaltningen och fältet. Det här är förståeligt eftersom det är sällsynt med enkla lösningar på komplicerade frågor. Och när någon presenterar en sådan så brukar den ändå visa sig vara ogenomförbar. Viltcentralen vill på det här sättet visa att vi betraktar samarbetet med och mellan jägarna och jaktföreningarna som väldigt värdefullt.

På många orter här i landet flyttar tjänsterna allt längre bort, men vi tänker gå mot strömmen och återvända till våra rötter. Det är ju där som vilthushållningen i vårt land har sina främsta resurser. Under årens lopp har vi skapat ett nätverk för samarbete som inte får förtvina. Viltet och naturen behöver er som inventerar vilttrianglar och sjöfåglar, som fyller i älgobskort, som jagar mink och mårdhund, och som anlägger viltåkrar!

Vi ska skapa ännu närmare relationer, försvara viltfaunans ställning som en integrerad del av vår rika natur och skapa nya och ännu bättre vanor och bruk för viltvården och jakten.

För viltet!

Jarkko Nurmi, vilthushållningschef, Finlands viltcentral