Begränsning av användningen av bly i ammunition

Bly är ett behövligt och användbart ämne i exempelvis batterier, ammunition och fiskeredskap samt i många metallegeringar. Bly och olika blyföreningar är emellertid väldigt giftiga.

textHanna Korhonen
Publicerad29.11.2019

Blymetall klassas enligt de kriterier som är i kraft i EU som farligt för både människor och miljö. Bly är farligt i synnerhet för den reproduktiva hälsan samt för hjärt- och kärlsystemets och nervsystemets funktion. Barn i fosterstadiet är särskilt känsliga för dessa skadeverkningar.

 

Användningen är strikt reglerad

Europeiska konsumenter är mycket väl skyddade från blyexponering, eftersom blyet i många användningsområden har ersatts med andra ämnen.

Exponeringen via födan minskade avsevärt när man slutade använda bly som tillsatsämne i bensin. Den tillåtna blyhalten i olika konsumtionsvaror och i föda är mycket strikt reglerad i EU-lagstiftningen. Till exempel genom EU:s kemikalieförordning (s.k. REACH-förordning) förbjuds och begränsas användningen av bly i målfärg, smycken och i föremål som barn kan stoppa i munnen.

 

Begränsad användning av blyhagel planeras

På vårvintern 2015 bad EU-kommissionen Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA att med stöd av REACH-förordningen bereda ett förslag till begränsning av användning och innehav av blyhagel på våtmarksområden. Förslaget behandlades i ECHAs vetenskapliga kommittéer som består av medlemsländernas representanter. Utifrån kommittéernas utlåtande utarbetade kommissionen ett förordningsutkast (genomförandeförordning).

I förordningsutkastet föreslogs ett förbud mot användning och innehav av hagel som innehåller över 1 procent bly på våtmarksområden som uppfyller Ramsar-definitionen samt på skyddszoner till dessa. Den omfattande Ramsar-definitionen täcker även torvmarker, vilka i Finland vanligtvis är i skogsbruksanvändning.

För att godkännas måste kommissionens lagstiftningsförslag få majoritetens stöd bland medlemsländerna i den så kallade REACH-kommitténs omröstning. Dessutom måste förslagen gå igenom rådets och EU-parlamentets granskning, som visserligen är mycket teknisk till sin natur och i allmänhet inte orsakar ändringar i kommitténs omröstningsresultat.

Kommissionens förändringsutkast gällande blyhagelbegränsningarna diskuterades i REACH-kommittén första gången i februari 2019. Avsikten var att diskutera utkastet en andra gång i september och eventuellt rösta redan i november, men kommissionen tog aningen oväntat bort sitt förslag från mötets föredragningslista. Fördröjningen kan eventuellt bero på hög arbetsbelastning i kommissionen, varvid förordningsutkastet möjligtvis kan tas upp till behandling på nytt i november.

 

Torvmarker och ersättande material är smärtpunkter

Begränsningsförslaget har diskuterats livligt i Finland. De största smärtpunkterna i begränsningsförslaget gäller blyets utbytbarhet, kostnaderna för ersättning samt begränsningens geografiska täckning och kontrollerbarhet.

Finland lyfte i kommittédiskussionen i februari särskilt fram problematiken i anknytning till kontrollen, med konstaterandet att begränsningen skulle drabba områden med mycket torvmarker orimligt hårt, och skulle exempelvis i Finland de facto innebära ett totalförbud mot blyhagel. Också några andra medlemsländer har framfört motsvarande oro till kommissionen.

Det högre priset för material som ersätter bly och lämpligheten i befintliga vapen samt eventuella uppdateringar av vapen orsakar kostnader och är ett klart problem för jaktutövare. ECHA har emellertid konstaterat i sin bedömning av begränsningsförslagets socioekonomiska konsekvenser, att begränsningen på grundval av en lönsamhetsanalys är motiverad. Användningen av en våtmarksdefinition enligt Ramsarkonventionen i begränsningen är problematisk för såväl tillsynsmyndigheterna som för jägare och skyttar.

 

Osäkert hur ärendet framskrider

Det är möjligt att kommissionen ännu överväger utformningen av det begränsningsförslag som redan har framskridit till kommitténivå, och omarbetar förslaget till en form som lättare kan godkännas. Situationens utveckling försvåras av att kommissionen i juli har begärt att ECHA ska bereda en andra blybegränsning, som skulle gälla användning av bly i fiske samt jakt- och skytteanvändning på andra än våtmarksområden.

Tillsammans skulle dessa två begränsningar i praktiken utgöra ett totalförbud mot bly i hela EU. Det har förutspåtts att kommissionen drar tillbaka sitt första förslag och om några år inför en enda begränsning i form av totalförbud, men sannolikt kommer man inom de närmaste månaderna att rösta om begränsningen som gäller våtmarker. Det enda som är säkert är att militär användning av blyhaltig ammunition kan fortsätta trots framtida begränsningar.

Det verkar sannolikt att användningen av bly i ammunition och fiskeutrustning under de närmaste åren kommer att begränsas med stöd av EU:s kemikalielagstiftning. Övergångsperioden för de begränsningar som nu har föreslagits är i vanliga fall ett par år, vilket innebär att det är skäl att börja förbereda sig genast. Det bästa sättet att i Finland främja ärendet är att sörja för en uppdaterad och öppen information.

 

Konsultativ tjänsteman Hanna Korhonen, SHM