Viltkoncernens strategi till 2030 har publicerats

Visionen i viltkoncernens strategi är att Finland strävar efter att bli en föregångare inom hållbar användning, vård och skydd av viltbestånden och viltets livsmiljöer. Strategin har utarbetats i samarbete med aktörerna inom viltkoncernen, och även andra berörda grupper har inkluderats i processen, jord- och skogsbruksministeriet rapporterar.

Bild Jari Lappalainen
Publicerad5.4.2023

Den nya strategin och samarbetet kring den effektiviserar ledningen av viltpolitiken och planeringen av verksamheten hos de aktörer som ingår i viltkoncernen. Strategin stöder också myndigheternas resultatstyrning. I viltkoncernen ingår naturresursavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Livsmedelsverket.

Strategins verksamhetsidé är ”Vi ansvarar för viltbeståndens livskraft, tryggar en mångsidig och hållbar användning av viltresurserna och samordnar olika förväntningar på vilthushållningen”.

–    Strategins slogan ”välfärd genom välmående natur” signalerar att man med hjälp av viltpolitiken både vårdar naturen och drar nytta av den. Viktiga uppgifter inom viltpolitiken är bland annat att stärka sjöfågelbestånden samt att säkerställa att all jakt är hållbar ur ett övergripande perspektiv. Strategin har utarbetats genom gott samarbete, vilket ger en god grund för genomförandet av den, säger Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd.

Jord- och skogsbruksministeriets nyhet.