Vilt på matbordet

Lagstiftningen tillåter försäljning av viltkött till konsumenter. Den som säljer kött av frilevande vilt ska dock vara medveten om sina lagstadgade skyldigheter.

 

 

Bild Petri Vartiainen
Publicerad1.9.2020

Livsmedelslagstiftningen tillämpas inte vid jakt för eget bruk. Det är också tillåtet att ge en smärre mängd kött, som en hare eller en älgstek, till nära och kära utan särskilda åtgärder.

Försäljning av obesiktat kött

Det är tillåtet för en jaktförening eller jägare att vidarebefordra obesiktat kött som en primärprodukt, det vill säga oflått eller oplockat. I sådana fall behöver inte heller jaktföreningens slaktskjul vara godkänt som livsmedelslokal.

Det är tillåtet att vidarebefordra okontrollerat frilevande vilt enligt följande: harar och kaniner högst 1000 djur, fåglar högst 3000 djur samt högst 10 älgar, 30 hjortar eller 50 rådjur per år och anmälare.

Om viltet hanteras i ett slaktskjul får jägaren eller jaktföreningen sälja eller överlåta kött av frilevande vilt direkt till konsument och/eller minuthandel utan köttbesiktning. En anmälan om verksamheten ska göras till den kommunala livsmedelsövervakaren och slaktskjulet ska då uppfylla kraven för en godkänd livsmedelslokal.

För trikinutsatta djurarter (björn, vildsvin, grävling, bäver, sumpbäver, lodjur) krävs en trikinundersökning. Köttet får överlåtas till konsument först när undersökningen har gett ett negativt besked. Jägaren kan ta provet själv och skicka det till laboratoriet för undersökning.

Privata tillställningar som en älghippa får hållas på restaurang, jaktföreningens stuga eller i en annan lämplig lokal och på en sådan sluten tillställning får obesiktat viltkött serveras.

 

Hygienkunnande för jägare

Livsmedelslagen kräver att jägarna som hanterar kött av frilevande vilt i en godkänd livsmedelslokal ska kunna intyga sitt livsmedelshygieniska kunnande. Kravet tillämpas först när antalet arbetsdagar för köttet som går till allmän konsumtion uppgår till tre månader.

Jägarna styrker sitt kunnande genom att skaffa sig ett hygienpass eller gå en utbildning i hälsa och hygien för jägare i enlighet med EU-lagstiftningen. Den senare är ett utmärkt utbildningspaket där deltagarna läser boken Metsästäjän terveysoppi av Sauli Laaksonen.

 

Besiktning av viltkött

I Finland finns ett oräkneligt antal slaktskjul som drivs av en jaktförening. De får fortsättningsvis användas för frilevande vilt som går till egen konsumtion, men köttet får inte besiktas. Därför finns av Livsmedelsverket godkända vilthanteringsanläggningar där det inte är tillåtet att hantera obesiktat viltkött.

Tidigare var det med tillstånd av kommunens officiella veterinär tillåtet att besikta viltkött avsett för inhemsk konsumtion också på annan plats än i en vilthanteringsanläggning, ett slakteri eller ett renslakteri. Vi var dock tvungna att slopa denna köttbesiktningspraxis eftersom den stred mot EU-lagstiftningen.

Till godkända anläggningar, som köttstyckerier och köttproduktsanläggningar, får föras kött av frilevande vilt som har godkänts vid besiktning enbart från godkända vilthanteringsanläggningar eller renslakterier, men inte längre från slaktskjul.

Det är tillåtet för en jägare att låta göra köttprodukter av eget besiktat eller obesiktat kött hos en anmäld livsmedelslokal som bedriver fraktverksamhet, men produkterna får inte gå till allmän konsumtion.

Källa: Maaria Hackzell