Riistaa ruokapöytään

Lainsäädäntö mahdollistaa riis­tanlihan myymisen kuluttajille. Lihaa myytäessä on kuitenkin pidettävä mielessä lainsäädännön velvoitteet.

 

Kuva Petri Vartiainen
Julkaistu24.8.2020

Elintarvikelainsäädäntöä ei so­velleta metsästettäessä omaan käyttöön.  Vähäisen määrän lihaa kuten, jäniksen tai hirvipaistin, voi antaa lähipiirille ilman erityisiä toimenpiteitä.

 

Tarkastamattoman lihan myynti

Tarkastamatonta lihaa voi metsästysseura tai metsästäjä toimittaa eteenpäin alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä. Myöskään metsästysseuran lahtivajan ei tarvitse näissä tapauksissa olla hyväksytty viralliseksi elintarvikehuoneistoksi.

Tarkastamattomia luonnonvaraisia jäniksiä ja kaneja voi luovuttaa eteenpäin enintään 1000 eläintä, luonnonvaraisia lintuja enintään 3000 eläintä ja luonnonvaraisia hirvieläimiä enintään 10 hirveä, 30 peuraa tai 50 metsäkaurista vuodessa per ilmoittaja.

Jos riistaeläimet käsitellään lahtivajalla, metsästäjä tai metsästysseura voi myydä/luovuttaa luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle ja/tai vähittäiskauppaan ilman lihantarkastusta. Toiminnasta pitää tehdä ilmoitus kunnan elin­tarvikevalvontaviranomaiselle ja lahtivajan on tällöin täytettävä ilmoitetun elintarvikehuoneiston vaatimukset.

Trikiinialttiilta eläin­lajeilta (karhu, villisika, mäyrä, majava, rämemajava, ilves) vaaditaan trikiinitutkimus ja lihan luovutus kuluttajalle on sallittua vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen varmistut­tua. Metsästäjä voi itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon tutkittavaksi.

Yksityistilaisuuksia, kuten hirvipeijaisia, voidaan pitää ravintoloissa, metsästysseuran majoilla sekä muissa sopivissa tiloissa ja näissä suljetuissa tilaisuuksissa voi tarjota tarkastamatonta riis­tan lihaa.

 

Hygieniaosaamista metsästäjille

Elintarvikehygienialain mukaan ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa luonnonvaraisen riistan lihaa käsitteleviltä metsästä­jiltä vaaditaan elintarvikehygieenisen osaamisen osoittaminen. Vaatimusta sovelle­taan vasta kun yleiseen kulutukseen mene­vän lihan käsittelyn osalta työskentelypäiviä on kolme kuukautta.

Osaaminen osoitetaan suorittamalla niin sanottu hygieniapassi tai EU-lainsäädännön mukainen metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus. Jälkimmäinen on hyvä koulutuspaketti, johon on oheislukemistona Sauli Laaksosen Metsästäjän terveysoppi -teos.

 

Riistanlihan tarkastus

Suomessa on lukematon määrä metsästysseurojen lahtivajoja. Niitä voi edelleen käyttää omaan käyttöön menevälle luonnonvaraiselle riistalle, mutta riistanlihan tarkastukseen ne eivät käy. Tätä varten on Ruokaviraston hyväksymiä riistan käsittelylaitoksia, joissa ei saa käsitellä tarkastamatonta riistanlihaa.

Aiemmin kotimaan kulutukseen tarkoitettua riistan lihaa sai tarkastaa muuallakin kuin riistan käsittelylaitoksessa, teurastamossa tai poroteurastamossa kunnan virkaeläinlääkärin luvalla ja toimesta. Tästä niin sanotusta lahtivajakäytännöstä lihantarkastuksessa piti luopua, sillä se oli ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

Hyväksyttyihin laitoksiin, kuten leikkaamoihin ja lihavalmistelaitoksiin, saa toimittaa lihan­tarkastuksessa hyväksyttyä luonnonvaraisen riistan lihaa vain hyväksytyistä riistan käsitte­lylaitoksista tai poroteurastamoista, ei enää lahtivajoista.

Metsästäjä voi teettää itselleen omistamastaan tarkastamattomasta tai tarkastetusta lihasta lihavalmisteita rahtitoimintaa tekevässä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, mutta tuotteet eivät saa päätyä yleiseen kulutukseen.

lähde: Maaria Hackzell, MMM/RO/ETU

 

Lue lisää

Metsästäjä-lehti 2/2020 

Riistan lihan myynnin opas

Artikkelit Metsästäjä-lehdessä: Ruokavirasto (Fagerlund) ja MMM (Hackzell)  ja MMM (Hackzell)

Ruokaviraston ohje luonnonvaraisen riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta myyntiin

Ruokaviraston hyväksyttyjen liha-alan laitosten listaan (rasti kohdassa wg (wild game) tarkoittaa luonnonvaraista riistaa)

 

 

 

 

 

Lisää samasta aiheesta