I projektet deltar ett tjugotal minkjägare.

Tervola: Åar och bäckar befrias från mink

Tervola jaktvårdsförening har inlett ett projekt där man fångar minkar för att stöda fiskvård och iståndsättningar av vattendrag.

Text Ville Viitanen Bilder Ville Viitanen och Susanna Mäkimartti

Publicerad3.11.2023

Minkfångsten har en betydande inverkan på inte bara fågellivet utan också på livet för fiskar, snäckor och andra vattenlevande djur. Tervola jaktvårdsförenings projekt mot minkar vid strömmande vattendrag (Virtavesiminkkihanke) är ett skolboksexempel på hur jägare frivilligt kan ställa upp och stöda både viltvård och fiskvård.

I Tervola är de strömmande vattendragen viktiga

I Tervola i södra Lappland finns det bara en handfull sjöar, men en stor del av biflödena till Kemi älvs nedre lopp rinner genom kommunen. Vattendragen har en betydande potential, vilket man har märkt vid iståndsättningen av ån Runkausjoki; efter hand som mångfalden ökar mår också de naturliga bestånden av harr och öring bättre. Efter iståndsättningen har man planterat lax i ån.

Vattendragen i Tervola kräver iståndsättningar på grund av sin historia som flottningsleder. Forsar har röjts och platser där fiskar leker har fördärvats. Dessutom finns det ett mycket stort behov av iståndsättningar av avrinningsområden eftersom jord- och skogsbrukets tidigare svaga insatser för vattenskyddet har försvagat kvaliteten på vattnet. Fasta partiklar gör vattendragen grundare, de växer igen och fiskarnas lekplatser försämras. Näringsämnena eutrofierar, vilket kan leda till förekomster av blåalger.

Ån Runkausjoki i Tervola återställdes 2021 till naturtillstånd. För iståndsättningsarbetet stod Kalasydän Oy medan Apajax Oy skötte planeringen och arbetsledningen. Iståndsättningen finansierades av Kemijoki Oy och Lapplands NTM-central.

Naturvårdande ortsbor

I Tervola jaktvårdsförening har vi med intresse följt med iståndsättningen av Runkausjoki och funderat på hur föreningen skulle kunna stöda arbetet. När minkar började visa sig i trakten blev vi oroliga för fiskbestånden. Storsatsningen på ån skulle inte få omintetgöras!

Inom jv-föreningen började vi fundera på ett projekt för minkjakt, inriktat på de strömmande vattendragen. Det är ju livsviktigt att jaga de främmande rovdjuren vid bäckar, åar och älvar. I bland annat Lappland bildar åarna och älvarna utmärkta livsmiljöer för fiskar och fåglar, och även sällsynta arter som flodpärlmusslan. Minken är ett effektivt rovdjur. En enda mink kan förstöra tiotals fågelbon eller tömma en fors på fisk.

Sedan föreningens styrelse hade fattat ett positivt beslut satte vi igång med att göra upp en projektplan och utreda finansieringen. Utgiftssidan handlade främst om att skaffa fällor. Projektet finansierades inte bara av jv-föreningen själv utan också av Kemijoki Ab, Tervola kommun och Kalasydän Oy. Projektet ska löpa i halvtannat år och projektområdet består av Tervola jv-förening med åar och bäckar, med fokus på Runkausjoki.

Minkjägarna använder inte bara köpta fällor utan också egenhändigt byggda.

Utbildning och fällor

Huvudsyftet med minkprojektet är att genom effektiv minkjakt göra livet lättare för alla andra arter som lever vid och i åar och älvar, och att aktivera och handleda ortsbor i minkjaktens finesser samt att för finansiärerna skapa en verksamhetsmodell för minkjakt vid framtida iståndsättningar av strömmande vattendrag.

Under projekttiden arrangerar vi utbildning i säker och etisk minkjakt. Men minkjakten ska inte upphöra när projektet upphör den sista december nästa år utan jv-föreningen ska utan kostnad ställa fällor till intresserade personers förfogande. I skrivande stund har projektet köpt in drygt 60 minkfällor och därtill kommer de egna fällor som somliga deltagare har. Utifrån fångstrapporterna utvärderar vi sedan effekten hos olika fällor och beten.

Till projektets övriga syften hör att uppmuntra folk att inventera sjöfåglar, bokföra observationer av uttrar i Oma riista och erbjuda studerande möjligheter till examensarbeten. Dessutom uppmuntrar vi också andra jv-föreningar att dra igång projekt mot de främmande rovdjuren!