Hankkeessa on mukana parikymmentä minkinpyytäjää.

Tervolassa turvataan virtavesiä minkiltä

Tervolan riistanhoitoyhdistys käynnisti hankkeen, joka edistää minkinpyynnillä virtavesikunnostuksia ja kalastonhoitoa.

Teksti Ville Viitanen Kuvat Ville Viitanen ja Susanna Mäkimartti

Julkaistu3.11.2023

Minkinpyynnillä on merkittävä vaikutus lintujen lisäksi kalojen, kotiloiden sekä muiden vesieliöiden menestymiseen. Tervolan riistanhoitoyhdistyksen Virtavesiminkki-hanke on malliesimerkki metsästäjien vapaaehtoisesta panostuksesta riistanhoidon lisäksi myös kalastonhoitoon.

Tervolan tärkeät virtavedet

Etelä-Lapissa Tervolassa on vain muutama järvi, mutta suuri osa koko alisen Kemijoen sivujoista virtaa kunnan alueella. Vesistöissä on paljon potentiaalia, mikä on huomattu paikallisen Runkausjoen kunnostamisessa; monimuotoisuuden lisääntyessä myös luontaiset harjus- ja taimenkannat voivat paremmin. Kunnostuksen jälkeen jokeen on istutettu lohta.

Tervolan vesistöt vaativat kunnostuksia uitonaikaisten toimenpiteiden vuoksi. Kosket on aikoinaan perattu ja kalojen poikasalueet ovat siksi huonontuneet. Lisäksi valuma-aluekunnostuksille on erittäin suuri tarve, sillä aikoinaan maa- ja metsätalouden heikot vesiensuojelukeinot ovat heikentäneet vedenlaatua. Kiintoaineet aiheuttavat mataloitumista, umpeenkasvua ja kutusoraikkojen heikentymistä ja ravinteet taas rehevöitymistä, mikä voi näkyä sinileväesiintyminä.

Tervolassa sijaitseva Runkausjoki kunnostettiin luonnontilaiseksi vuonna 2021. Kunnostuksen toteutti Kalasydän Oy ja suunnittelusta sekä työnohjauksesta vastasi Apajax Oy. Kunnostusta rahoittivat Kemijoki Oy ja Lapin ELY-keskus.

Paikalliset toimijat edistävät luonnonhoitoa

Tervolan riistanhoitoyhdistyksessä seurattiin Runkausjoen kunnostamista mielenkiinnolla ja pohtien, miten yhdistys voisi tukea kunnostusta. Kalakantojen säilymisestä syntyi huoli, kun alueella tehtiin minkkihavaintoja. Mittava panostus joen kunnostamiseen ei saisi valua hukkaan.

Riistanhoitoyhdistyksessä ryhdyttiin suunnittelemaan minkinpyyntiä edistävää hanketta, erityisesti virtavesikohteissa. Virtavesiin kohdistuva vieraspetopyynti on tärkeää, sillä esimerkiksi Lapissa joet tarjoavat monipuolisen elinympäristön kaloille, linnuille ja harvinaisillekin lajeille, kuten raakuille eli jokihelmisimpukoille. Minkki on tehokas saalistaja ja yksi minkki voi tuhota kymmeniä linnunpesiä tai perata koko kosken kaloista.

Yhdistyksen hallituksen tehtyä myönteisen päätöksen ryhdyttiin tekemään hankesuunnitelmaa ja selvittämään rahoitusta. Hankkeen kustannukset kohdistuvat pääosin loukkuhankintoihin. Hanketta rahoittavat Tervolan riistanhoitoyhdistyksen lisäksi Kemijoki Oy, Tervolan kunta ja Kalasydän Oy. Hankkeen kesto on 1,5 vuotta ja alueena toimii Tervolan riistanhoitoyhdistyksen alue ja sen virtavedet, joista pääkohde on Runkausjoki.

Kaupallisten loukkujen lisäksi pyytäjät käyttävät myös omatekoisia loukkuja.

Koulutusta ja loukkuja

Virtavesiminkki-hankkeen päätavoitteina on edistää minkin tehopyynnillä virtavesilajien menestymistä, opastaa ja aktivoida paikallisia vieraspetopyyntiin sekä laatia rahoittajille minkinpyynnin toimintamalliesitys tuleviin virtavesikunnostuksiin.

Hankkeen aikana järjestetään koulutusta turvallisista ja eettisistä pyyntitaidoista. Hankkeen päättyessä 2024 vuoden lopussa minkinpyynnin ei ole tarkoitus päättyä, vaan riistanhoitoyhdistys tarjoaa loukkuja vapaasti pyytäjien käyttöön. Tähän mennessä hankkeelle on ostettu yli 60 minkinloukkua ja lisäksi pyytäjillä on käytössä omia loukkuja. Eri loukkujen ja syöttien tehoa verrataan saalispalautteiden perusteella.

Muita tavoitteita on kannustaa ihmisiä vesilintujen laskentaan, tuottaa Oma riistaan havaintotietoa saukoista ja tarjota opinnäytetyömahdollisuuksia. Lisäksi kannustetaan myös muita riistanhoitoyhdistyksiä vieraspetohankkeisiin.