Statsunderstödet för jv-föreningarna är beviljat

Publicerad29.4.2022

Enligt 3 § 4 mom i Lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) är Finlands viltcentral statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna. Den exaktare fördelningen av statsunderstöden verkställs i enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna (1166/2020) för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna.

Finlands viltcentral har beviljat jaktvårdsföreningarna inalles 2 588 000 euro. I enlighet med förordningen fördelades 65 procent av understödet enligt jv-föreningarnas verksamhet. Hit räknas bland annat utbildning för ungdomar, jaktövervakning och preppkurser för jägarexamen. Understöden betalas ut i två rater.