SOTKA-projektet räddar skärgårdsfåglar från mink och mårdhund

I Skärgårdshavet och de västnyländska kustområdena har de första stegen tagits för att utvidga den effektiverade jakten på mårdhund och mink till nya områden som är viktiga för fågellivet.

Bild: Tommy Arfman
Publicerad28.5.2020

Elimineringen av de främmande rovdjuren utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att skydda  sjöfåglarna. Det ökade predationstrycket har gjort det ännu viktigare än förut att jaga mink och mårdhund. I den yttre skärgården har ejderpopulationen kollapsat på många håll på grund av havsörnens predation. I mellanskärgården skulle det finnas fler häckningsöar som skyddar mot havsörnen, men där kommer de främmande rovdjuren emot.

Genom SOTKA-projektet mot de främmande rovdjuren som koordineras av Finlands viltcentral har det grundat sex nya fångstområden. Målet är att skapa tiotals rovdjursfria häckningsskär som blir permanent omskötta. Genom projektet utvidgar föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys och Natur- och viltvårdsstiftelsen de tidigare områdena för effektiverad jakt, kartlägger förekomsterna av främmande rovdjur och eliminerar sådana för att stöda fågellivet i skärgården.

Mårdhundarna har erövrat mellanskärgården

De första jaktresorna till de nya fångstområdena i Skärgårdshavet berättade om mårdhundarnas intensiva närvaro i viktiga fågelområden. Sedan projektet inleddes i slutet av mars har det på en månad fällts 13 mårdhundar. De fällda djuren har varit mårdhundspar som skulle ha fått nya ungar längre fram på våren.

Det slutliga målet är att det inte ska finnas fler rovdjur att fälla i området.

Gjorda observationer visar att det inte finns några mårdhundar på de kargaste ögrupperna, det vill säga att arten trots allt inte förmår etablera bestående revir överallt. Mårdhundarna håller till i grupper av stora öar där det finns mera att äta. Framledes ska jakten planeras så, att vi hittar artens ”utbredningscentraler”.

Minken fullbordar mårdhundens förödelse

Den systematiska och upptrappade jakten på mink har långa traditioner på de ytterska skären i Skärgårdshavet. Med SOTKA-projektet utvidgar vi jakten inåt skärgården från områdena där Forststyrelsen regelbundet eliminerar mink och mårdhund. Vårjakten avkastade 10 minkar. De gamla områdena med effektiv jakt var förhoppningsvis så gott som rovdjursfria, men i kanterna på de nya områdena påträffades minkar genast.

Minkarna klarar sig under kargare förhållanden än mårdhundarna och kan etablera permanenta revir också på små öar som ofta utgör en trygg fristad för skärgårdsfåglarna. Inom projektet ska vi genom samarbete samla in information om fågelområden där jakten skulle ha maximal effekt. Det är särskilt viktigt att hålla efter minkarna på stora skär med tärnkolonier och platser där vadare häckar.

Samarbete med ortsborna

Markägarna och jägarna på de berörda orterna är avgörande för att jakten ska lyckas. De första samarbetsavtalen med ortsbor har redan upprättats. De flesta aktörer på fältet har insett vikten av att eliminera de främmande rovdjuren och följer bekymrat med hur fågellivet utvecklas i deras hemtrakter. ”Det är fint att någon äntligen gör någonting på allvar åt den här saken!” har vi fått höra mer än en gång.

Noll fällningar är målet

  • Det slutliga målet för den naturvårdande jakten på de främmande rovdjuren är att det inte ska finnas fler minkar och mårdhundar i ett område att fälla.
  • Med professionella jägare och kunniga jakthundar går det att jaga effektivt.
  • Det är viktigt att hitta individerna som förökar sig och genom långsiktigt arbete eliminera de etablerade reviren.
  • På bara två år går det att åstadkomma en bestående verkan på mink- och mårdhundspopulationen i ett område bara det är riktigt avgränsat och metoderna effektiva.