SOTKA-hankkeessa pelastetaan saaristolintuja vieraspedoilta

Saaristomerellä ja Länsi-Uudenmaan rannikkoalueilla on otettu ensimmäiset askeleet supikoiran ja minkin tehopyynnin laajentamiseksi uusille linnustollisesti tärkeille alueille.

Kuva Tommy Arfman
Julkaistu28.5.2020

Vieraspetojen poisto on tärkeä vesilintujen suojelun työkalu. Kotoperäisen saalistuspaineen kasvu on entisestään lisännyt minkin ja supikoiran pyynnin merkitystä. Ulkosaaristovyöhykkeen haahkakanta on monin paikoin romahtanut merikotkan saalistuspaineen alla. Välisaaristossa olisi enemmän merikotkalta suojassa olevia pesimäsaaria, mutta siellä ovat vastassa vieraspedot.

Suomen riistakeskuksen koordinoimassa SOTKA-vieraspetohankkeessa on perustettu kuusi uutta pyyntialuetta. Tavoitteena on kymmenittäin pysyvästi hoidettavia, petovapaita pesimäluotoja. Hankkeessa Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö laajentavat vanhoja tehopyyntialueita, kartoittavat vieraspetojen esiintymistä ja poistavat useita vieraspetoja saaristolinnuston hyväksi.

Supikoirat levinneet välisaaristoon

Ensimmäiset pyyntireissut Saaristomeren uusille pyyntialueille kertovat supikoirien intensiivisestä läsnäolosta tärkeillä linnustoalueilla. Hankkeen alettua maaliskuun lopulla on kuukauden aikana saatu saaliiksi 13 supikoiraa. Saaliit ovat olleet supikoirapariskuntia, jotka olisivat synnyttäneet uusia poikasia myöhemmin keväällä.

Lopullisena tavoitteena on, että alueelta ei enää saada saalista.

Saatujen havaintojen mukaan karummilta saariryhmiltä ei löydy supikoiria, eli supikoirat eivät välttämättä pysty perustamaan pysyviä elinpiirejä kaikille alueille. Supikoirat elävät suurten saarien ryhmistä, joissa on enemmän ravintokohteita. Jatkossa pyynti suunnitellaan siten, että löydetään nämä supikoirien ”leviämiskeskukset”.

Minkki täydentää supikoiran tuhotyötä

Minkin järjestelmällisellä tehopyynnillä on pitkät perinteet Saaristomeren ulkoluodoilla. SOTKA-hankkeessa laajennetaan pyyntiä Metsähallituksen vakituisen vieraspetopoistotyön piirissä olevilta alueilta kohti sisempiä saaristoalueita. Kevään pyynneistä saatiin saaliiksi 10 minkkiä. Vanhat tehopyyntialueet olivat toivotusti lähes pedottomia, mutta heti uusien alueiden reunoilta minkkejä löytyi.

Minkit selviytyvät supikoiria karummissa olosuhteissa ja voivat perustaa pysyviä elinpiirejä pieniinkin saariin, jotka ovat usein saaristolinnuston turvasatamia. Hankkeessa pyritään yhteistyön kautta keräämään tietoa linnustollisista alueista, joilla pyynti olisi kaikkein vaikuttavinta. Minkkikanta on erityisen tärkeää pitää kurissa suurilla tiiraluodoilla ja pesivien kahlaajien keskittymissä.

Yhteistyössä paikallisten kanssa

Paikalliset maanomistajat ja metsästäjät ovat avainasemassa pyyntityön onnistumisessa. Ensimmäiset yhteistyösopimukset on jo solmittu paikallisten kanssa. Useat kentällä tavatut toimijat ovat ymmärtäneet vieraspetojen poistamisen tärkeyden ja huolestuneena seuranneet oman alueensa linnustollista kehitystä. ”Hienoa, että tälle asialle vihdoinkin joku tekee jotain tosissaan” on kuultu useammin kuin kerran.

Tavoitteena ”nolla-saalis”

  • Luonnonhoidollisesti vaikuttavan vieraspetopyynnin lopullisena tavoitteena on, että alueelta ei enää saada saalista.
  • Ammattimaiset pyytäjät ja osaavat metsästyskoirat mahdollistavat tehokkaan pyyntitavan.
  • On tärkeää löytää lisääntyvät yksilöt, ja pitkäjänteisellä työllä poistaa pysyvät elinpiirit.
  • Jo kahdessa vuodessa on mahdollista saada pysyvä vaikutus alueen minkki- ja supikoirakannassa, jos alue on oikein rajattu ja keinot tehokkaita.