Jägarna deltog i utredningen av sjöfåglarnas häckningsutbredning

Under sommaren har intresserade jägare gjort häckningsobservationer och antecknat dem i Oma riista. Fler än 10 000 observationer kommer i höst att överföras till fågelatlasen.

Bild Jaakko Vähämäki
Publicerad18.8.2023

Med kartläggningen för fågelatlasen följer vi med de häckande fågelarternas utbredning här i landet. Tidigare har kartläggningen gjorts av fågelskådare, men i år har vi bett också jägarna att ställa upp i datainhämtningen, i synnerhet för de jaktbara sjöfåglarna. För de jaktbara och de icke fridlysta fågelarterna bokfördes bortåt 2 600 obs av kullar och drygt 1 000 obs av par. Återstoden av observationerna utgjordes av syn-, spel- och bo-observationer som tydde på häckning. Tack vare Oma riista-appen var det väldigt enkelt att delta.

– Ett stort tack till er alla som ställde upp! Jag hoppas att vi nästa år får in ännu fler obs av kullar, i synnerhet av de försvagade sjöfåglarna och av arter som rapphöna, säger specialplanerare Matti Kervinen.

Till de försvagade sjöfågelarterna hör bland annat bläsand, stjärtand, skedand, vigg, småskrake och storskrake. Vi har ett särskilt stort behov av observationer från glesbygden, främst i norra Finland. Men samtliga observationer är värdefulla. Kartläggningen pågår under åren 2022 till 2025. Årets häckning är i stort sett avslutad. Insamlingen av observationer fortsätter på våren och sommaren nästa år.

Häckningsobservationerna som under innevarande år har antecknats i Oma riista överförs i höst samtidigt till fågelatlasen och läggs ut på kartorna på webbplatsen lintuatlas.fi/fagelatlasen. Informationen från de årliga sjöfågelräkningarna överförs automatiskt till fågelatlasen.