Forststyrelsen iståndsätter tillrinningsområden

Forststyrelsen skapar en modell där man iståndsätter inte bara en bäck utan även de omgivande skogarna och våtmarkerna.

Bild Jari Rauhamäki
Publicerad6.7.2020

Inom projektet för tillrinningsområden iståndsätts åtta små vattendrag som ett pilotprojekt. Utöver själva bäcken iståndsätts också hela tillrinningsområdet. I praktiken täpper projektets experter vid behov till skogsdiken som faller ut i vattendraget och anlägger ytavrinningsfält och våtmarker för viltet. Kärren och myrarna omkring det lilla vattendraget iståndsätts.

– Vi skapar i statsmarker en modell, som också andra markägare kan använda, uppger projektchef Sihveri Ervasti.

Även ett antal fiskarter gynnas av iståndsättningen av tillrinningsområden när vandringshinder tas bort och lekområden iståndsätts. För många jaktbara fåglar, som skogshönsen och gässen, återställs spelplatser och häckningsområden.

Tillrinningsprojektet kommer inte bara att avkasta en modell utan skapar också åtta iståndsatta tillrinningsområden; två i Lappland, två i Kajanaland, två i Norra Karelen och två i Mellersta Finland. Tillrinningsprojektet finansieras av Forststyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet med vilthushållningsmedel och fiskevårdsavgifter.