Den uppdaterade förvaltningsplanen för björnstammen fastställdes

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den uppdaterade förvaltningsplanen för björnstammen i vårt land. Planen är fundamental för vår rovdjurspolitik och björnförvaltning. Avsikten med åtgärderna i förvaltningsplanen är att de ska tillgodose såväl björnstammens skyddsbehov som behoven hos dem som bor i björnens utbredningsområden, och ta hänsyn till de sociala och ekonomiska kraven, och de regionala särdragen.

Bild Hannu Huttu
Publicerad15.7.2022

Uppdateringen av förvaltningsplanen för björnstammen bereddes år 2016 som ett samarbete mellan Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet, och var ute på remiss under 2017. Utgångsläget för beredningen var den, att man med de föreslagna åtgärderna ville uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar förvaltning. Förvaltningsplanen färdigställdes på tjänstemannanivå på jord- och skogsbruksministeriet, och under arbetets gång hördes även ett antal intressegrupper.

Den uppdaterade förvaltningsplanen tar hänsyn till förändringarna i lagstiftningen, organisationerna och björnstammen samt uppdateringarna i björnforskningen. Den föregående förvaltningsplanen, som var vår första för björnen, blev klar 2007, men stammen har ökat i antal och utbredning sedan dess.

2008 uppskattade Luke (dåvarande VFFI) att det före jaktsäsongen fanns mellan 1050 och 1100 björnar äldre än ett år här i landet. Enligt uppskattningen av björnstammen som Naturresursinstitutet publicerade i april i våras finns det i detta nu här i landet mellan 1780 och 1940 björnar äldre än ett år och sammanlagt cirka 2250 till 2400 individer.

Förvaltningsplanen syftar främst till att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för björnen och upprätthålla björnens skygghet för människan. Björnen är, med stöd av naturdirektivet, strikt skyddad och befinner sig på en gynnsam skyddsnivå. Det har den varit under varje rapporteringsperiod sedan 2001. Björnen är ett respekterat djur och ett uppskattat vilt, och hör till naturen i vårt land. Bevarandet av björnens folkskygghet bidrar till att allmänheten även i fortsättningen har en positiv inställningen till arten.

Sammanlagt 56 åtgärder

Åtgärderna i förvaltningsplanen omfattar bland annat övervakning av björnstammen, stamvårdande åtgärder, förebyggande av skador, hantering av konflikter, storviltsassistans, ersättning av skador, samarbete med intressegrupper och kommunikation.

Beträffande forskningen kring björnen nämns i förvaltningsplanen ett pågående tvåårigt projekt på Naturresursinstitutet där man utvecklar en kompletterande genetisk metod för individuell identifiering för arbetet med att följa björnstammen. Förvaltningsplanen inkluderar även ett stort antal åtgärder för att utveckla nätverket av rovdjurskontaktpersoner, i synnerhet i landets norra delar där behovet är stort.

Som en ny åtgärd i förvaltningsplanen har man infört flerartsförvaltning. Därmed avses att vi tar hänsyn till samspelet mellan de stora rovdjuren och deras bytesdjur, och betraktar förvaltningen av de här arterna med ett helhetsgrepp. Till de stamvårdande åtgärderna hör också den stamvårdande jakten. Förvaltningsplanen beskriver målen för den stamvårdande björnjakten och hur man använder Lukes populationsmodell vid avskjutningsplaneringen för att konsekvenserna för den gynnsamma skyddsnivån ska vara neutrala.

Även användningen av åtlar och föda som lockbete vid björnfotografering väckte debatt under beredningen av förvaltningsplanen. Det här har blivit vanligare efter hand som viltkamerorna har blivit fler. Ämnet behandlas ur olika vinklar i förvaltningsplanen och det beslöts att jord- och skogsbruksministeriet ska inleda ett omfattande projekt där man i samråd med intressegrupperna utreder användningen av föda som lockbete vid björnskådning och det eventuella behovet av enhetlig praxis.

Verkställandet av planen

Verkställandet av förvaltningsplanen för björnen tillkommer Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Jord- och skogsbruksministeriet. En utsedd ansvarsperson på viltcentralen samordnar och övervakar verkställandet.

Utöver den egentliga förvaltningsplanen med åtgärdsavsnittet publiceras även en redogörelse för bakgrunden till planen. Där berättas mera detaljerat om bakgrunden till förvaltningen och skyddet av björnstammen och om beredningsprocessen.

Förvaltningsplan för björnstammen i FinlandLänk till en annan webbplats (på finska) Obs! Förvaltningsplanen publiceras på svenska i augusti under vecka 33.

Redogörelse för bakgrunden till förvaltningsplanenLänk till en annan webbplats (på finska)