De europeiska jägarna stöder forskningen

Forskare har klarlagt jägarnas insatser i europeiska inventeringar av mångfalden i naturen. I 32 länder deltar jägare i inventeringarna av åtminstone någon artgrupp. Jägarna samlar in både observationer och prover. Tillförlitliga resultat skapas enbart genom ett gott samarbete mellan jägare, viltförvaltning och forskningsorganisationer.

Bild Paula Särkijärvi /Vastavalo
Publicerad9.6.2020

Internationella organisationer som FN har formulerat mål för att hejda förlusterna av mångfald. För att nå de uppställda målen måste vi följa med mångfalden av arter, vilket inte är enkelt för forskarna att göra i stor skala och med tillräcklig noggrannhet.

En forskargrupp utredde de europeiska jägarnas roll vid insamlingen av medborgarkunskap som underlag för en undersökning. Undersökningen visade att jägarna samlar in stora mängder data om den biologiska mångfalden. Undersökningen visade också att det i Europa är vanligt med jägarbaserade inventeringar. I de 36 länder som omfattades av analysen deltog 32 jägare i inventeringen av minst en artgrupp. Även Finland deltog i jämförelsen.

Jägarna samlar in data om bland annat olika viltarters genetiska sammansättning, populationsstruktur och artegenskaper. Mycket av den här informationen klarnar genom observationer som jägarna gör rutinmässigt. Utöver observationerna samlar jägarna också in biologiska prover som gör det möjligt att följa med bland annat förekomsterna av djursjukdomar och till och med föroreningen av miljön på lång sikt.

Arbetet som jägarna uträttar är värdefullt eftersom storskaliga inventeringar vore dyra utan frivilliga insatser. Enligt forskarna har jägarna en enorm potential att delta i inventeringar, till och med större än deras insatser idag, eftersom de rör sig mycket och ofta i terrängen. För att resultaten ska vara tillförlitliga och jämförbara måste en insamling av prover vara väl planerad, organiserad och systematisk, vilket betyder att samarbetet mellan jägarna, viltförvaltningen och forskningsorganisationerna är synnerligen viktigt.

Du kan läsa den engelskspråkiga forskningspublikationen på adressen