Ansökningstiden har börjat

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet och som främjar vilthushållningen. Understöd kan beviljas för följande ändamål:

Publicerad5.1.2022

  • Projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar
  • Projekt som stöder yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet
  • Jaktvårdsföreningarnas gemensamma arbete för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
  • Jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers projekt som främjar skolsamarbete
  • Projekt som bidrar till en säker och hållbar jakt

Ansökningar om understöd för projekt som stöder och utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet önskas i synnerhet av jaktvårdsföreningarna. Projekt som bidrar till en säker och hållbar jakt kan till exempel jaktvårdsföreningar genomföra tillsammans eller i samarbete med andra aktörer. Understöd beviljas i synnerhet för projekt som gäller utveckling av jaktövervakningen samt en säker och hållbar jakt.

Projekt för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur kan till exempel handla om att stärka den lokala kompetensen för att identifiera skaderisker och för att ge råd och stöd för att förebygga skador. Projekten kan genomföras i samarbete med viltcentralens regionala kontor. Understöd för att främja skolsamarbete kan beviljas till exempel för att ordna jägarkurser. Utöver jaktvårdsföreningarna kan understöd också beviljas andra allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga, offentligrättsliga inrättningar, universitet och forskningsinstitut.

Ansökningstiden

Ansökningstiden för understöd för projekt som gäller en säker och hållbar jakt, förebyggande av rovdjursskador och skolsamarbete pågår till den 15 februari 2022. Beslut om understöd för skolsamarbete kan fattas medan ansökningstiden pågår. Ansökningstiden för understöd för verksamhetsledning och sammanslagning av jaktvårdsföreningar pågår till den 31 december 2022. Beslut om understöd för skolsamarbete, sammanslagning av jaktvårdsföreningar och yrkesmässig verksamhetsledning kan även fattas under pågående ansökningstid.

Yrkesmässig verksamhetsledning

Med det nya stödet för yrkesmässig verksamhetsledning stöder ministeriet samarbetet mellan jaktvårdsföreningar och en effektivare skötsel av föreningarnas uppgifter. Likaså stöder ministeriet fortsättningsvis projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar.

 

Ytterligare information: Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi.

Ansökningsannonsen, ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna finner du på ministeriets webbplats

https://mmm.fi/sv/specialunderstod