Moottoriajoneuvon käyttö liikuntarajoitteisena

Liikuntarajoitteisten poikkeus­lupia voi hakea Oma riista -palvelussa. Lupa koskee aseen kuljettamista maastossa moottoriajoneuvolla ja ampumista ajoneuvosta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Julkaistu5.7.2021

Poikkeuslupa moottorikäyttöisen ajoneuvon hyödyntämiseen on viimesijainen keino turvata harrastuksen jatkuminen. Poikkeusluvan nojalla ajoneuvoa saa käyttää passipaikkaan siirtymiseen ja loukkaantuneen tai haavoittuneen eläimen jäljittämiseen, ei esimerkiksi riistaeläimen etsimiseen tai jäljittämiseen.

Pysyvä tai pitkäaikainen vakava liikuntarajoite

Liikuntarajoitteisten poikkeuslupa voidaan myöntää, kun kyseessä on pysyvä tai pitkäaikainen vakava liikuntarajoite, kuten alaraajojen halvaus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen lääkärinlausunto, josta käy ilmi liikuntarajoitteen syy, kesto ja vakavuus. Lisäksi tarvitaan lääkärin arvio siitä, pystyykö hakija metsästämään metsästyslain 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että metsästyksestä ei aiheudu vaaraa tai vahinkoa.

Ensisijaisesti liikuntarajoitteet tulee ottaa huomioon metsästysjärjestelyissä, esimerkiksi passipaikan valinnassa. Metsästyslain 35 §:n nojalla ilman erillistä lupaa suojuksessa olevaa lataamatonta metsästysasetta saa kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saalista noudettaessa sekä kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle passipaikalle. Lisäksi metsästysasetta saa kuljettaa suojuksessa muun muassa jääpeitteisellä vesialueella, moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla.

Voimassa enintään viisi vuotta

Liikuntarajoitteisen poikkeuslupa on voimassa enintään viisi vuotta ja lupa rajataan koskemaan tiettyä moottoriajoneuvotyyppiä. Luvan nojalla saa kuljettaa vain luvan saajan metsästykseen tarvitsemia aseita. Alueellisesti lupaa ei pääsääntöisesti rajata. Luvan käyttäminen edellyttää, että luvansaajalla on maanomistajan lupa tai oikeus liikkua maastossa moottoriajoneuvolla maastoliikennelain säännösten mukaisesti.