Forskning

Sjöfågelinventeringarna flyttar ut på nätet
- nya inventeringspunkter behövs

Under våren tar vi i bruk möjligheten att rapportera resultaten av sjöfågelinventeringarna på nätet.

textSari Holopainen, Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS)Bild Sari Holopainen
Publicerad18.3.2020

Att inventera sjöfåglar är inte svårt; det enda som krävs är god artkännedom. En inventeringspunkt kan grundas vid en alldeles vanlig insjö – stor eller liten – eller en havsvik.

På våren görs två parräkningar och på sommaren räknar man kullarna. Hjälpmedlet är en kikare eller ett teleskop. Inventeringspunkten eller inventeringsrutten och tiden som inventeringen tar förblir de samma år efter år. Inventeraren antecknar de observerade fåglarna och skriver in dem i Finlands artdatacenters portal Laji.fi, där jägare kan logga in med sitt Oma riista-lösenord. Den traditionella pappersblanketten fungerar fortsättningsvis som förut.

Vi väcker punkterna som somnat

Här i landet finns det ett stort antal inventeringspunkter där det inte har räknats fåglar på många år. Det vore oerhört viktigt att väcka de här avsomnade punkterna och fortsätta inventera dem för att vi ska kunna uppskatta ändringarna i sjöfågelbestånden i relation till de tidigare inventeringarna.

Det är också viktigt med alldeles nya inventeringspunkter. Utifrån dem kan vi uppskatta förändringarna i sjöfågelbestånden när tidsserien har blivit tillräckligt lång. Sjöfågelinventeringarna är ett långtidsåtagande som kräver att man förbinder sig. Det är önskvärt att vi grundar ett heltäckande nät av inventeringspunkter i alla typer av vattendrag för att nätverket ska vara representativt.

Fler inventeringspunkter behövs i norr

Dagens sjöfågelinventeringar är koncentrerade till södra Finland medan läget är svagare i de norra delarna av landet. Den här osäkerheten visar sig i synnerhet i uppskattningarna av de nordliga jaktbara änderna bläsand, stjärtand och vigg. Samtliga tre arter är klassade som hotade. Dagens inventeringar har kritiserats för att den sydliga slagsidan kan ge en överdrivet negativ bild av hur de här arterna utvecklas.

Ett utvecklingsprojekt för sjöfågelinventeringarna

Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral driver ett gemensamt projekt som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och genomförs åren 2020 och 2021. Under projekttiden ska rapporteringen av sjöfågelinventeringarna bli elektronisk, vilket förhoppningsvis kommer att locka nya inventerare. Sjöfågelinformationens användbarhet ska förbättras genom att vi skapar en gemensam observationsdatabas dit också resultaten av tidigare inventeringar överförs. Det här återupptagandet av 80-talets storskaliga inventeringar genom separat finansiering kommer att avkasta data om förändringarna hos sjöfågelbestånden i landet som helhet. Projektet koordineras av Naturhistoriska centralmuseet (Luomus). Finlands viltcentral och BirdLife deltar i projektet.

Nya inventerare behövs för att återuppta 80-talets storskaliga inventeringar

Åren 1986 till 1989 räknades sjöfåglarna på ungefär 1200 punkter från Hangö till Utsjoki.

Bara ett fåtal av de här punkterna är fortfarande aktiva, i synnerhet i de nordliga delarna av landet. Ett återupptagande efter 30 års uppehåll skulle ge oss data om hur sjöfågelbestånden har utvecklats både regionalt och nationellt. Syftet är att få klarhet i om nedgången bland sjöfåglarna är skönjbar också i norra Finland.

Inventeringarna ska upprepas under både 2020 och 2021 för att observationerna under ett år med avvikande väderlek inte ska förvränga resultaten. Vi rekommenderar att samma personer räknar samma punkter under bägge åren.

Vi söker intresserade personer med god artkännedom bland fågelföreningar och jägare.

Om du vill delta i den separata inventeringen ska du kontakta projektkoordinator Sari Holopainen för anvisningar. I synnerhet för den förnyade inventeringen i norra Finland där det är glest mellan punkterna har projektet reserverat medel för att ersätta utgifter.

Utvecklandet av den landsomfattande inventeringen av sjöfåglar:

Projektkoordinator Sari Holopainen (Naturhistoriska centralmuseet Luomus), sari.holopainen@helsinki.fi

Intresserad av att inventera sjöfåglar?

Kontakta Katja Ikonen eller läs mera om inventeringarna på nätet.

katja.ikonen@luke.fi, 0295327010

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/vesilinnut/vesilintujen-parilaskentaohjeet

www.riistainfo.fi/kurssi/vesilintulaskennat

Under de senaste åren har jägare redan grundat ett stort antal nya inventeringspunkter. Låt oss fortsätta med det goda arbetet och grunda fler punkter för att skapa ett heltäckande nätverk.