Igengräsade nedlagda torvtäkter erbjuder en fin säsongvåtmark för sjöfåglar, grodor och insekter. En lagom höjning av vattenståndet och fördröjning av översvämningen höjer platsens värde för sjöfåglarna. Då blir också det här fina fågelobjektet en utmärkt plats för kullar.

Planering skapar vingsus i SOTKA-våtmarker

Sotka-projektet som inleddes i våras har tagit sina första vingslag för att hjälpa sjöfåglarna med negativ utveckling. I detta nu är 28 våtmarksobjekt utvalda för planering, det vill säga cirka 300 hektar på olika håll i landet. Iståndsättningarna har redan inletts på de första objekten.

text Mikko Alhainen, Jarkko Nurmi, Elina Sorvali, Johanna Hellman, Holtti Hakonen och Lauri Laitila bilder Lauri Laitila och Holtti Hakonen

Publicerad9.9.2020

Under de tre projektåren ska minst 40 våtmarker iståndsättas, med en sammanlagd areal på drygt 400 hektar.

Vi har fått många fina ansökningar och det är glädjande att se hur mycket olika organisationer är beredda att göra för våtmarksnaturen, berättar projektets planerare Holtti Hakonen.

Markägarnas stöd är ett absolut måste för ett deltagande i våtmarksprojektet. Vi försöker göra anläggningsarbetena så kostnadseffektivt som möjligt så att vi kan anlägga och iståndsätta stora arealer medan egenfinansieringens andel blir liten på lokalplanet. Det här betyder att vi i första hand väljer objekt som kan dämmas, så blir grävarbetena måttliga. Talkoarbetet kan hänföras till egenfinansieringen, liksom även företagen på orten som sponsrar.

Vi behöver fortsättningsvis fler välgjorda presentationer av objekt. Förhoppningsvis börjar så många som möjligt fundera på om det skulle finnas något lämpligt område i jaktföreningens marker som kunde iståndsättas till en riktig oas i naturen. Vi väljer ut de lämpligaste objekten och realiserar dem. Läs mera om urvalskriterierna på webbplatsen kosteikko.fi/sv/, fortsätter Hakonen.

Deltagarna i Sotka-projektet förbinder sig till att aktivt sköta sin våtmark. Genom att jaga de små rovdjuren, jaga med måtta och slå stränder och vassruggar skapar vi optimala förhållanden för de nykläckta ungarna att bli flygga. Dessutom grundar vi officiella punkter för fågelinventering på objekten för att kunna följa effekterna av åtgärderna. Det går bra att föreslå objekt eller områden där det inte alls är tillåtet att jaga.

Andra trivs också i våtmarkerna

Iståndsättandet av våtmarker innebär en väldig ökning av mångfalden i naturen eftersom åtgärden gynnar inte bara änderna utan också övriga fåglar, däggdjur, groddjur och insekter. En våtmark fungerar som ett naturligt filter som renar rinnande vatten genom att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen från jordbruk och skogsdikningar. Ju fler våtmarker ett tillrinningsområde har desto renare blir vattnet som med åarna rinner ut i Östersjön.

Dessutom ökar våtmarkerna variationsrikedomen i landskapet och skapar möjligheter till jakt och friluftsliv. Men den optimala miljön för kullarna och höstens bästa jaktställe befinner sig inte nödvändigtvis på samma adress. Det går att föreslå objekt av varierande slag som kan dämmas och förvandlas till våtmark.

 

Ytterligare information:

www.kosteikko.fi och www.facebook.com/SOTKAkosteikot

 

Elina Sorvali, planerare, tfn 029 431 2118 (Södra Tavastland, Norra Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Norra Savolax)

Lauri Laitila, planerare, tfn 029 431 2119 (Egentliga Finland, Nyland, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Karelen)

Holtti Hakonen, planerare, tfn 029 431 2268 (Lappland, Uleåborg, Kajanaland, Österbotten, Kust-Österbotten)