Skjutbanorna bör betraktas som kritisk infrastruktur

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad13.1.2023

Kriget i Ukraina har gjort det oerhört mycket viktigare att bedriva skytteträning. Riksdagen har därför bett regeringen att i skyndsam ordning utreda skjutbaneläget på riksnivå och vad som kan göras för att öka antalet skjutbanor. 

Utredningen visar att bevarandet av vårt nuvarande nätverk av skjutbanor är förenat med avsevärda svårigheter. I detta nu finns det här i landet cirka 670 skjutbanor och av dem har 290 ett gällande miljötillstånd. Vilket innebär att ungefär hälften av skjutbanorna i privat ägo befinner sig vad miljötillståndet beträffar i en oklar situation. Bland orsakerna finner vi de drivande ägarnas bekymmer med den oförutsägbara handläggningen av miljötillståndet. Jord- och skogsbruksministeriet har därför under de senaste åren bidragit till finansieringen av projektet för miljötillstånd för skjutbanor som drivs gemensamt  av Finlands Sportskytteförbund, Jägarförbundet, reservistorganisationerna och Finlands viltcentral. Medlen har tagits ur jaktvårdsavgifterna som jägarna har betalat in.

Ett exempel: De lagstadgade skjutbanorna som jv-föreningarna äger eller driver används i regel av en större skara skyttar än medlemmarna och andra jägare; sportskyttar, reservister, poliser och ett antal myndigheter. På många skjutbanor har bly deponerats i årtionden innan dagens miljötillståndsregler trädde i kraft. Att belasta den nuvarande skyttegenerationen med saneringskostnaderna för tidigare generationers skytte skulle enligt jord- och skogsbruksministeriet innebära en samhällelig orättvisa. Därför vore det samhälleligt motiverat att stöda skjutbaneverksamheten inte bara med en bredare finansieringsbas utan också genom att göra tillståndsprocessen lättare och de riskbaserade tillståndskraven rimligare för att banorna ska slippa överdimensionerade skyddsstrukturer och sanitetsåtgärder. 

Skjutbanorna borde därför i fortsättningen definieras som ”kritisk infrastruktur”, vilket skulle göra det möjligt att fortsätta med skytteträningen, vilket i sin tur vore betydelsefullt för landsförsvaret och i förlängningen för hela vårt samhälle.