Utmärkt resultat i anseendemätning – Finlands viltcentral har gott anseende

I offentliga förvaltningens omfattande undersökning Reputation & Trust förbättrades viltcentralens resultat avsevärt jämfört med i fjol. Finlands viltcentral var den organisation som gjorde näst störst förbättring i hela undersökningen, eftersom placeringen, som i fjol låg på medelgod nivå, steg till 14:e plats. Resultaten visar att viltcentralen har gott anseende. Ingen av de 69 undersökta organisationerna fick bättre vitsord än så.

textKlaus Ekman
Publicerad28.4.2020

Anseendet är viktigt och har stor betydelse för företag och offentliga organisationer. Det korrelerar starkt med hur intressentgrupperna och kunderna är beredda att stödja och försvara organisationen vid en kris, hur de är beredda att rekommendera organisationen samt hur de litar på och lyssnar på den. Korrelationen beträffande organisationer inom offentlig förvaltning är i genomsnitt 0.80 och endast ett par tiondelar svagare än för företagsvärlden. För Finlands viltcentrals del var korrelationen 0.76.

 

Säkerheten betonas

I anseendemätningen klarar sig organisationer inom offentlig förvaltning förknippade med människors säkerhet som förväntat bäst: räddningsväsendet placerar sig på första plats, följt av Gränsbevakningsväsendet, Olycksutredningscentralen, Meteorologiska institutet och Säkerhets- och kemikalieverket. Längst ner hamnar många ministerier, riksdagen och migrationsverket. Inte heller detta resultat är helt oväntat.

Antalet organisationer med gott anseende, alltså de vars anseende på den femgradiga skalan är 3,5 eller högre, var 18 av totalt 69. Det var något av en överraskning att viltcentralen steg till den klassen. Näst störst förbättring i hela undersökningen inom ett år är en fantastisk prestation. Enligt forskarna är en så stor förbättring mycket sällsynt. Förklaringen kan vara att viltcentralen föregående år, d.v.s. undersökningens första år, genomgick någon form av anseendekris. Nu håller anseendet på att återgå till normal nivå. Förklaringen är inte alldeles långsökt, när man tänker på den hetsiga vargdebatten hösten 2018.

 

Främjar vilt och jakt

Vargdiskussionen kan lätt skapa bilden av en organisation som är i en allvarlig anseendekris och inte åtnjuter stort förtroende bland allmänheten. Sett från organisationens eget perspektiv är detta en vanföreställning. Respondenternas spontana associationer visar tydligt att viltcentralen uppfattas som en främjare av vilt och jakt. Vargen nämndes endast i sex procent av intervjuerna.

Av resultaten framgår tydligt en stark uppfattning om viltcentralens transparenta verksamhet och ansvarsfullhet, eftersom viltcentralen fick högst betyg inom dessa områden. De områden som främst behöver utvecklas, trots de mycket höga vitsorden, är prisvärda produkter och tjänster, bland vilka tjänsten Oma riista kan nämnas som flaggskepp, samt interaktion, d.v.s. lyssnande och förståelse. Viltcentralens ledning och ledarskap fick gott betyg, dock ansågs där även finnas potential för utveckling.

 

Starkt stöd från intressentgrupperna

Anseendets dimensioner ger intrycket av att intressentgruppernas stöd för viltcentralen är mycket starkt. Nästan 90 procent av respondenterna litar på viltcentralen och nästan lika stor andel talar positivt om organisationen. Genom att jämföra dessa resultat med Taloustutkimus undersökning av finländarnas inställning till jakt våren 2018, kan man se en mycket liknande bedömning: andelen respondenter som förhåller sig negativt till jakt är endast 10 procent, d.v.s. procentuellt nästan samma som den andel som inte har tilltro till eller talar positivt om viltcentralen.

Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands Viltcentral