SOTKA-pilotprojekt för effektiv fångst av främmande rovdjur

I projektet SOTKA-främmande rovdjur klarläggs hur man kostnadseffektivt kan avlägsna främmande rovdjur från skärgården. I projektet skapas tydliga fångstområdeshelheter, testas olika fångstmetoder och utreds mårdhundarnas rörelser genom att förse dem med GPS-sändare.

textText Mikko ToivolaBild Leena Partanen / Vastavalo
Publicerad4.12.2020

Projektet koordineras av Finlands viltcentral och startade i mars 2020. Avlägsnandet av främmande rovdjur genomförs i praktiken av föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry och Natur- och viltvårdsstiftelsen.

 

Projektet fick en flygande start

Målet för de professionellt verkande jägarna är att stärka skärgårdsnaturens biologiska mångfald. Båda aktörerna arbetade med fångst av främmande rovdjur även innan projektet startade. Fångstområdena ligger i Skärgårdshavet och på Västra Nylands kust.

En viktig del av projektet utgörs av att skapa samarbete med lokala markägare och jakträttshavare. Tidigare år har fångsten koncentrerats till skyddsområden som Forststyrelsen förvaltar. I samband med SOTKA-projektet har det varit möjligt att ta med privata områden som är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Privata markägare och jakträttshavare har erbjudit sina marker som objekt för effektiverad fångst och också helt nya, stora privatägda områden som är viktiga för fågelfaunan har tagits med som fångstområden. Kompletteringen av förvaltningsområdena har ökat verksamhetens effekt.

 

Kartläggningen av förvaltningsområden och fångstarbetet ger resultat

Ur fågelperspektiv verkar mängden öar i Finlands skärgård vara enorm. Man kan tro att det skulle ta väldigt lång tid att kontrollera alla öar och avlägsna alla främmande rovdjur. För båda arterna av främmande rovdjur finns emellertid metoder med hjälp av vilka man kan minska arbetsmängden.

Metoden som används för mink är att avlägsna reproduktiva honor, som ofta påträffas på områdeshelheter som består av några öar. Det är av avgörande betydelse att identifiera sådana ögrupper som lämpar sig för minkens fortplantning. I skärgårdshavets yttre skärgård uppnådde man redan på 1990-talet ett minkfritt område med tekniken.

Inom SOTKA-projektet har fångsten utvidgats till nya områden. Med systematiskt arbete är det möjligt att uppnå ett minkfritt område eller betydande minskning av stammen inom några år.

Arbetet med att avlägsna mårdhund utförs på större öar. Det finns inte lika många livsmiljöer lämpade för mårdhund som för mink i skärgården. Nyckeln till fördrivning av mårdhund från viktiga skärgårdsobjekt är att hitta rätt objekt och inrikta fångsten noggrant.

I SOTKA-projektet har man identifierat flera skärgårdsgrupper som är lämpliga livsmiljöer för mårdhund. I samband med kartläggningsarbetet har man avlägsnat drygt 30 mårdhundar från sådana skärgårdsgrupper, som ofta är lundartade områden med lämpliga våtmarker. De inledande resultaten visar att det är realistiskt att tro att mårdhunden kan avlägsnas från omfattande skärgårdsområden.

 

GPS-sändare avslöjar överlevnadsmästarens rörelser

Saaristoluonnon hoito- ja soujeluyhdistys har följt tre mårdhundar med hjälp av GPS-sändare. I samband med SOTKA-projektet har ytterligare åtta djur försetts med sändare.

En kort uppföljning visar att mårdhunden åtminstone milda vintrar har klarat sig på små ögrupper (de minsta 20 ha) genom vintern och förökat sig framgångsrikt.

Det verkar som att mårdhunden inte gärna tar sig simmande över öppna vatten längre än två kilometer. I övrigt simmar och rör sig mårdhunden smidigt mellan olika öar. När vintern kommer minskar djurens rörlighet, och från november och fram till våren håller de sig i regel på sina ”hemöar”.

Erfarenheterna grundar sig tills vidare på uppföljning av endast några individer, och man har ännu inte kunnat observera hur t.ex. isvintrar påverkar mårdhundarnas utbredning.

 

Hundar i nyckelroll vid lokalisering och avlägsnande

Effektiva hundar är en förutsättning för fångst av främmande rovdjur i skärgården. Målet med projektet är att öka kunnandet om hurdana hundar som ger kostnadseffektiva resultat.

I projektet används raser som arbetar självständigt över ett stort område, och som hittar rovdjurens tillhåll även från flera timmar gamla spår. Hundarna måste vara rutinerade och specialiserade på spårning och ställande av rovdjur.

Projektet SOTKA-främmande rovdjur är en del av projekthelheten SOTKA, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet koordineras av Finlands viltcentral.

Mikko Toivola jaktchef, Finlands viltcentral