Vingars sus över Mäntyharju

I våtmarken Huovila i Södra Savolax kom fältarbetena planenligt igång på vårvintern.

Publicerad6.5.2020

Arbetena, som finansieras av Polaria Oy, löpte raskt undan trots att den exceptionella vintern innebar svårigheter för grävmaskinerna. Våtmarken har av naturen en god tillrinning, så platsen såg redan i april ut som en ganska karg våtmarksmiljö. Ett knippar lär redan ha visat intresse för stället.

Tillräckligt med vatten har stannat kvar i våtmarken trots att inga egentliga anläggningar för att reglera vattennivån eller några andra lösningar ännu har installerats. Konstruktörerna följer med hur vattnet beter sig och strömmar för att kunna planera regleringen så praktiskt som möjligt. De installeringsarbeten som ska göras kommer troligen att skötas under sommaren och hösten.

De kommande åren får visa i vilken riktning våtmarken utvecklar sig, men redan nu står det klart att platsen som har valts för projektet har naturliga förutsättningar att bli en fin våtmarksmiljö.