Taxering av snöspår visar att bestånden av små viltdäggdjur minskar

Enligt årets taxering av snöspår har skogsharens bestånd vuxit. Ekorrens bestånd har däremot kraschat i hela landet, utom i Lappland.

Kuva: Jani Seppänen
Publicerad27.3.2023

Långsiktig beståndsuppföljning av små viltdäggdjur avslöjar ändå att många för barrskogsbältet typiska arter har gått kraftigt tillbaka under knappt fyra decennier. Sedan årsskiftet har snöspår av däggdjur taxerats i vilttrianglar och fälttrianglar runt om i landet, nu för 35:e vintern i följd. Under vintern 2023 taxerades i hela landet sammanlagt 739 trianglar, vilket är något flera än ifjol.

Enligt årets taxering är skogsharens bestånd nu större än normalt med hänsyn till den långsiktiga tillbakagången. I norr har beståndet vuxit från i fjol, medan mängden skogshare i landets södra och mellersta delar har hållits på en hög nivå andra året i följd.

Ekorrens bestånd har kraschat i hela landet förutom i Lappland. Som en följd av riklig tillgång på grankottar 2021, var fjolåret ett klart toppår för ekorre. Påföljande minskning i bestånden var fullt väntad. Även mårdbestånden har minskat från i fjol i landets södra- och mellersta delar, men ökat i norr. Kortvariga beståndsfluktuationer hos viltdäggdjur kan orsakas av till exempel varierande födotillgång, så som mängden kottar eller sorkbestånden, samt sjukdomar och predatorer.

Långtidsförändringar: många arter av småvilt uppvisar minskande bestånd

Under hela den 35 år långa uppföljningsperioden har skogsharens bestånd minskat till knappa hälften, ekorrens och vesslans bestånd till cirka en tredjedel och hermelinens bestånd till blott en sjättedel. Även mängden rävspår i skogarna har minskat till cirka hälften. Räven trivs bra också i jordbrukslandskap där beståndet är tätare. Mårdbeståndet har gått tillbaka i söder och vuxit i landets norra delar. Utterbeståndet ökade på 1990-talet och har de senaste tjugo åren varit nationellt sett stabilt. Det största undantaget bland de behandlade arterna är fältharen, vars bestånd ökat kraftigt och vars snöspårindex har cirka 25-faldigats under uppföljningsperioden.

Faktorerna som ligger bakom långsiktig negativ beståndsutveckling är många, med det är svårt att påvisa orsakssamband. Gemensamma utmaningar för våra nordliga däggdjur är klimatförändringen, avtagandet av sorkbeståndens cykliska växlingar, ändringar i skogslandskapets struktur, och spridningen av sydliga arter längre norrut.

Triangeltaxeringen är ett uppföljningsprogram för små viltdäggdjur

Triangelinventeringen som koordineras av Naturresursinstitutet (Luke) är ett program för systematisk uppföljning av viltdäggdjurens bestånd och utbredning i Finland. I uppföljningen granskas så kallade snöspårindex, som relaterar antalet räknade spår i snön till den taxerade sträckan och tiden för ackumulering av färska spår.

För många arter av småvilt, till exempel för harar, ekorre, rödräv och flera mårddjur, utgör inventeringen av snöspår den viktigaste eller enda årliga beståndsuppföljningen i Finland. Luke tackar alla frivilliga inventerare för den unika och viktiga arbetsinsatsen.