Lyckad sådd av våtmark

Publicerad19.7.2021

Syftet med våtmarksprojektet SOTKA är att iståndsätta våtmarker. Projektet ska bromsa förlusterna av mångfald i naturen och trygga framtiden för sjöfåglarna. Under projektets första verksamhetsår har 13 våtmarker anlagts och fler ska det bli. Mustasuo i Ähtäri är en av våtmarkerna som har blivit verklighet.

 

Våtmarken Mustasuo anlades i en nedlagd torvtäkt. Området befinner sig numera i privat ägo och markägarna är mycket intresserade av projektet. Ett stort antal talkotimmar ingick i arbetet.

 

Anläggningsarbetena gjordes i december i fjol. I våras gjordes bland annat förbättringar av rördragningen. Dammvallarna och viltåkrarna såddes i maj. Sådden lyckades fint och nu i juli är det glädjande att se hur dammarna grönskar. Man testade en fröblandning med bland annat rörflen, rörsvingel, timotej, ängsgröe, ängssvingel, klöver och en blomsterängsblandning.

 

Den egentliga höjningen av vattennivån görs senare, när våtmarkens botten och vallarna har fått ett växttäcke. Bottenvegetationen livnär en insektsfauna som utgör en viktig naturlig näringskälla för sjöfåglarna. Dessutom binder växtligheten näringsämnen i avrinningsområdet och hindrar erosion. Den cirka fem hektar stora våtmarken inkluderar viltåkrar som i regel inte nås av vattnet.

 

Vid objektet har man grundat nya punkter för fågelinventering och inlett aktiv jakt på små rovdjur.

Fågelinventeringarna ingår i arbetet med att följa upp åtgärderna i SOTKA-våtmarkerna. De fällda smårovdjuren och sjöfåglarna som eventuellt fälls antecknas i Oma riista.

 

Ägarna till Mustasuo deltog också i pilotprojektet för den skötselblankett som

SOTKA-våtmarksteamet hade utvecklat. Blanketten ska göra det lättare att föra dagbok över hur våtmarken sköts, vilket är obligatoriskt. Ägarna till en SOTKA-våtmark förbinder sig att sköta den i tio års tid och under den här tiden föra bok över hur den sköts.