Hundarna och sommaren – fem faktum

Publicerad17.3.2021
  1. Från den första mars till den 19 augusti ska hundar utomhus hållas kopplade eller så, att de omedelbart kan kopplas.
  2. En hund får inte vara lös på annans mark utan tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren.
  3. Avvikelse från skyldigheten i punkt 1 får göras då andra än drivande hundar används för jakt eller när hönshundar eller andra fågelhundar dresseras utan att fredat vilt ofredas under fortplantningstiden.
  4. Finlands viltcentral kan ge dispens när hundprov anordnas eller hundar dresseras.
  5. När en hund är lös på prov, vid utbildning eller av någon annan orsak får den inte störa viltet under fortplantningstiden, det vill säga att kontakt med viltet inte får uppstå.