Färre älgar fällda än året innan

Under jaktsäsongen 2019 fälldes drygt 52 000älgar. Avskjutningen var ungefär tio procent mindre än under säsongen 2018. Ungefär 45 procent av de fällda älgarna utgjordes av kalvar medan andelen tjurar av de fällda vuxna älgarna uppgick till cirka 52 procent.

textPirkka Peltonen och Ville Viitanen bild Hannu Huttu
Publicerad18.3.2020

Det beviljades ungefär åtta procent färre älglicenser än året innan. Det största tappet i beviljade licenser fanns i norra Finland där älgstammen på många håll uppfyllde de uppställda målen. I stora delar av landet i övrigt skulle stammen minskas. För landet som helhet låg nyttjandegraden för jaktlicenserna på cirka 80 procent. En älglicens ger i regel rätt att skjuta en vuxen älg eller två kalvar.

Älgavskjutningen minskade i synnerhet i viltcentralsregionerna Uleåborg, Kajanaland och Lappland samt i Nyland och Sydöstra Finland i landets sydligaste del. I övriga delar av landet var förändringarna i avskjutningen mindre. Trots den minskade avskjutningen var den ändå störst i de stora viltcentralsregionerna Uleåborg och Lappland, sammanlagt ungefär 15 000 älgar. I förhållande till viltcentralsregionernas areal fälldes flest älgar i Kust-Österbotten och Norra Tavastland.

Den tidigarelagda älgjakten 1.9 till 20.9 var tillåten i landskapet Lappland samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. I övriga delar av landet var det under tiden 1.9 till 11.10 enbart tillåtet att jaga på åkrar. Under den första jaktperioden fälldes i Lappland ungefär en tredjedel av den totala lappländska avskjutningen. Älgjakten i januari utan hund var nu för andra gången tillåten och i landet som helhet fälldes drygt 600 älgar. Ungefär tre fjärdedelar av dem fälldes i viltcentralsregionerna Lappland, Uleåborg och Kajanaland.

Naturresursinstitutet gör varje år i mars en uppskattning av älgstammens storlek och struktur. Enligt 2019 års uppskattning av älgstammen fanns det cirka 86 500 älgar i kvarstående stam efter jakten. De uppställda målsättningarna för älghushållningsområdena siktar på en vinterstam bestående av mellan 68 000 och 85 000 älgar.

Älgskadeersättningarna minskade

Mängden ersättningar som betalades ut för skogsskador som hade vållats av hjortdjur minskade med 0,6 miljoner euro från året innan. I år betalas ersättningar för cirka 1,4 miljoner euro ut. Dessutom betalas cirka 65 000 euro till skogsägare för odlingskostnader som har överförts från tidigare år.

Hjortdjursskadorna förekommer huvudsakligen i samma områden som under tidigare år. Mest ersättningar betalas ut i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Österbotten.

Typiska älgskador förekommer i unga tallbestånd som är ungefär tre meter höga. Älgarna äter kvistar, toppar och bark på plantor och bryter stammar.

Skogsägare kan ansöka om ersättning för hjortdjursskador från Skogscentralen. Anmälningen om hjortdjursskador ska helst göras på nätet i tjänsten minskog.fi.