Tietosuojaseloste: Riistan vuoksi uutiskirjeen jakelu

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Suomen riistakeskus

Y-tunnus:
0201724-4

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Sähköposti:
kirjaamo@riista.fi

Puhelin:
029 431 2001

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:

Mikko Sirkiä, viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Puhelin:

029 4312 109

Sähköposti:
mikko.sirkia@riista.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen riistakeskuksen Riistan vuoksi uutiskirjeen jakelu.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään sähköpostiosoitteita.

 

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

 

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpidon tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä uutiskirjeen vastaanottajista ja heidän sähköpostiyhteystiedoistaan. Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan julkisten sivustojen, kuten riista.fi yhteystiedoista ja sivun https://metsastajalehti.fi/kategoria/riistan-vuoksi/ tilauslomakkeesta.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja ei luovuteta.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen viestinnän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain niiden käyttöön oikeutetut henkilöt

 

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Tiedonkeruun julkinen osoite on https://metsastajalehti.fi/kategoria/riistan-vuoksi/