Riista osana elonkirjoa ja hyvinvointia

Suomen riistakeskus on valmistellut useita riistalajien tai niiden elinympäristöjen hoitosuunnitelmia. Niistä on tullut keskeinen työkalu maa- ja metsätalousministeriön johtaman riistapolitiikan toteuttamiseen.

TekstiJarkko NurmiKuva Jari Kostet
Julkaistu29.11.2019

Hoitosuunnitelmien käytännön toteuttamiseen on hankittu merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Metsästäjien tekemä riistakantojen hoitotyö nähdään osana käytännönläheisen luonnonsuojelun ja -hoidon kenttää.

Tämän työn arvostus on kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen riistakeskuksen toteuttamat hankkeet, kuten Kotiseutukosteikko Life-hanke, yhteispohjoismainen supikoirahanke ja luomamme riistametsänhoitokonsepti ovat raivanneet tietä aktiivisen luonnonhoidon ajattelutavan yleistymiselle. Metsästys voi olla myös suojelua.

On ilahduttavaa huomata, että metsästäjien rooli on huomattu myös valtiovallan taholta. Uudessa hallitusohjelmassa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö panostavat yhteistyössä elinympäristöjen hoitoon ja suojeluun luonnontilan parantamiseksi.

Riistahallinnon toimiin vesilintujen elinympäristöjen parantamiseksi osoitetaan ensimmäistä kertaa merkittävää rahoitusta valtion budjetissa. Rahoitus käytetään vesilintujen uusien elinympäristöjen luomiseen ja vieraspetojen eli minkin ja supikoiran kantojen vähentämiseen. Uudenlaiseen yhteistoimintaan osallistuu riistakeskuksen lisäksi ainakin Suomen ympäristökeskus, Suomen Metsästäjäliitto, Metsähallitus, Luonnon ja riistanhoidon säätiö ja Suomen riistanhoitosäätiö sekä lintuharrastajat. Suuri panos kohdistetaan myös paikallisten metsästäjien talkootyön tukemiseen.

Lounaisen Suomen valkohäntäpeura-alueilla keväällä käynnistynyt EU-rahoitteinen Hyvinvointia riistasta -hanke on päässyt täyteen vauhtiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia hyödyntää runsasta valkohäntäpeurakantaa metsästysseurojen ja -seurueiden hallinnoimilla alueilla. Tavoitteena on saada tästä riistavarasta hyvinvointia maaseudulle. Tällä hetkellä runsas valkohäntäpeurakanta koetaan monin paikoin ainoastaan haittana ja tähän etsitään muutosta.

Suomessa harrastetaan metsästystä pääosin metsästysseuroissa ja -seurueissa. Yleishyödyllisinä toimijoina niiden mahdollisuudet muuntaa riistavaraa taloudelliseksi hyvinvoinniksi ovat hyvin rajallista. Hanke etsii parhaita käytänteitä metsästyksen järjestämiseksi ja lisäämiseksi sekä metsästysmahdollisuuksien tarjoamiseksi niitä vailla oleville metsästäjille. Hanke pyrkii samalla löytämään keinot saada suomalaista riistanlihaa myös muiden kuluttajien kuin metsästäjien ruokapöytiin.

Hanke on jo ehtinyt tuottaa laadukkaan Riistan lihan myynnin oppaan, jossa kuvataan seikkaperäisesti, mitä vaatimuksia myytävälle riistanlihalle on.

Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö ja Klaus Ekman, viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus