Kehittyvä riistatalous

Yhdistyminen voi olla metsästysseuroille mahdollisuus

Metsästysseuratoimintaa voi kohdata tilanne, jossa on tehtävä ratkaisuja koko seuratoiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Lakkauttamisen vaihtoehdoksi voi nousta seurojen yhdistyminen.

teksti Panu Hiidenmies kuvat Hannu Huttu

Julkaistu14.5.2020

Monilla metsästysseuroilla on pitkät perinteet ja niiden merkitys paikkakunnan aktiivisesti toimivina yhteisöinä on suuri. Jos toimintaa on pyöritetty osaavin käsin, voi tulevaisuudennäkymä olla varsin valoisa. Erään 120 vuotta vanhan metsästysseuran puheenjohtaja tiivisti metsästysseuratoiminnan hyvät teesit seuraavasti: ”Mikäli metsästysseuralla on hyvä sisäinen henki, toimivat maanomistajasuhteet sekä talous kunnossa, on tulevaisuuskin turvattu”. Näiden toteuttamiseen kannattaa pyrkiä, mikä vaatii oikeita ratkaisuja ja pitkäjänteisiä aktiivisia toimenpiteitä.

Asiat yhdistystoiminnan ympärillä ja sisällä muovautuvat ajan hengen mukaisiksi. Jäsenten ja paikallisten ihmisten odotukset ovat nykyään erilaisia kuin yhdistyksen perustamisen aikoihin. On tilanteita, joissa keinot loppuvat kesken kovasta yrityksestä huolimatta. Pahimmassa tapauksessa jäsenistö ”vanhenee käsiin” eikä uusia saada mukaan vaikka haluttaisiin.

Runsaan sorkkaeläinkannan alueilla voi kiireinen perheellinen kokea jahdin liian sitovaksi, jos osallistumisessa ei ole joustoa. Alueiden pirstaloituminen voi vähentää kiinnostusta jäsenyyteen metsästysmahdollisuuksien heikentyessä. Osalle metsästysseuratoiminnan lukuisat aktiviteetit voivat olla yllätys ja liittymishalukkuutta vähentävä tieto.

Toiminnan lopettaminen tai uutta virtaa yhdistymisellä

Syrjäisillä seuduilla voi tulla eteen tilanteita, joissa uusia jäseniä ei kerta kaikkiaan saada tai ruuhkaisilla alueilla metsästysseuran vuokramaat rakennetaan täyteen. Metsästysseura voi lakata kokonaan olemasta, mutta alasajossa tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Metsästysseuran jäljellä olevat jäsenet voivat yhdistyksen kokouksessa päättää yhdistyksen lakkauttamisesta. Tyypillisesti metsästysseurojen säännöissä määrätään, että toiminnan lakatessa jäljellä olevat varat on käytettävä johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Metsästysseurojen yhdistyminen voi olla joissain tapauksissa hyvä ratkaisu toiminnan hiipuessa. Jatkossa yhdistymisiä nähtäneen jonkin verran.

Yhdistymistilanteessa on noudatettava sulautuvien yhdistysten sääntöjä purkamisesta ja perustamisesta, yhdistykseen liittymisestä sekä eroamisesta ja muita soveltuvia sääntökohtia. Sääntöjen tulkintaa enemmän on kyse yhteisen tahtotilan löytämisestä.

Yhdistymisprosessi voidaan toteuttaa lähinnä kahdella tavalla. Puretaan molemmat yhdistykset ja perustetaan yksi uusi yhdistys tai puretaan toinen yhdistys ja sen jäsenet sekä omaisuus siirtyvät toiseen yhdistykseen.

Yhdistyminen lakkauttamalla toinen seuroista

Kun yhdistyminen suoritetaan toisen yhdistyksen jäädessä toimimaan, tulee jäljelle jäävän yhdistyksen säännöt muokata vastaamaan uutta tilannetta. Lakanneen yhdistyksen jäsenet liittyvät siihen tavanomaisella jäsenyysmenettelyllä. Asia on luonnollisesti syytä sopia etukäteen ja prosessiin varata aikaa, jottei yllätyksiä pääse syntymään.

Lakanneen yhdistyksen varat siirtyvät toiselle yhdistykselle. Mahdollisten velkojen siirtymisen osalta lakkaavan yhdistyksen on neuvoteltava suostumus velkojilta ennen lakkauttamista.

Tällaisessa yhdistymismallissa on se etu, ettei uutta yhteistä yhdistystä tarvitse perustaa. Mikäli jäljelle jäävää yhdistystä on hoidettu hyvin, mallissa säästyy aikaa ja vaivaa.

Lakkautettavan yhdistyksen jäsenten kannattaa tarkastaa ennen prosessin aloittamista toisen yhdistyksen säännöt, toimintatavat, taloudellinen tilanne ja jäsenten välinen ilmapiiri. Luontevaa on, että nämä käydään läpi avoimesti yhteisissä neuvotteluissa.

Vanhojen seurojen purkaminen ja uuden perustaminen

Joissain tapauksissa on järkevintä perustaa kokonaan uusi yhdistys. Tällöin päästään aloittamaan kaikilta osin puhtaalta pöydältä, jolloin vanhojen yhdistysten jäsenet pääsevät vaikuttamaan toiminnan sekä sääntöjen sisältöön. Vanhojen yhdistysten jäsenet liittyvät uuteen yhdistykseen hakemalla sen jäsenyyttä. Vanhat yhdistykset puretaan ja niiden omaisuus siirtyy purettavan yhdistyksen sääntöjen mukaan uudelle yhdistykselle. Säännöissä tämä on tyypillisesti mahdollistettu.

Jäsenten on syytä olla tarkkana uuden yhdistyksen jäsenyysedellytyksiä laadittaessa. Kenelläkään ei ole itsestään selvää oikeutta päästä uuden yhdistyksen jäseneksi. Uusi yhteinen yhdistys päättää sääntöjensä mukaan jokaisen henkilön jäsenyyden erikseen.

Parhaassa tapauksessa ”uusi yhteinen yhdistys” -mallissa toteutuu tasapuolisuus ja avoimuus niin toiminnan sisällön, jäsenten oikeuksien kuin sääntöjen ohjausvaikutuksenkin suhteen.

Ristiriitoja saattaa aiheutua, jos yhdistyvien metsästysseurojen varallisuus poikkeaa huomattavasti toisistaan. Myös lakkautetuilta yhdistyksiltä siirtyvät metsästysalueet ja jäsenten määrä sekä laatu voivat aiheuttaa neuvottelutarpeita.

Metsästysvuokrasopimukset yhdistymistilanteessa

Yhdistymisessä on muistettava huomioida metsästysvuokrasopimukset ja maanomistajat. Tyypillisesti metsästysseuran tärkein omaisuus ovat juuri metsästysoikeudet. Vaikka metsästysvuokrasopimukset olisivat siirtokelpoisia, on ehdottoman tärkeää pitää maanomistajataho tietoisena yhdistymisaikeista mahdollisimman varhain.

Ei ole itsestään selvää, että kaikki maanomistajat antavat suostumuksensa yhdistymisen aiheuttamaan metsästysvuokrasopimuksen siirtämiseen. Toisaalta, kun metsästysseurojen yhdistymisessä on kyse tarpeellisesta ja järkevästä toimesta metsästyksen sekä riistanhoidon järjestämiseksi alueella, päästäneen avoimen viestinnän kautta kaikkia tyydyttävään lopputulokseen.

Yhdistymissopimus

Yhdistymistilanteessa kannattaa tehdä yhdistyvien metsästysseurojen välinen yhdistymissopimus. Sopimuksella varmistetaan, että kaikki tarvittavat asiat on huomioitu. Sopimus sitoo osapuolia.

 

Sopimuksen esimerkkisisältö:

  • uuden yhdistyksen nimi ja säännöt
  • yhteinen esitys uuden yhdistyksen hallituksen jäseniksi
  • omaisuuden määrät, siirrot sekä velat
  • toimitilat ja kiinteän omaisuuden siirrot
  • metsästysvuokrasopimukset, niiden siirrot ja käsittely
  • muut sopimukset