Vastaamme Metsälehdelle

Metsälehden verkkoversiossa 12.10. toimittaja hyökkää varsin suoraviivaisesti Suomen riistakeskusta vastaan. Ikävä kyllä osansa saa myös riistakeskuksen nimeltä mainittu työntekijä.

Julkaistu17.10.2023

Jutussa nostetaan esiin myös juuri esitellyt Sorkka-hankeen tulokset. Tapio Oy:n koordinoimassa Sorkka-hankkeessa Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus pyrkivät kehittämään uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseksi. Vaikka hankkeen edustajat esittelivät tuloksiaan nähdäkseni varsin hyvässä yhteishengessä, eivät hankkeessa esille nousseet keinot sovi toimittajalle. Tapio Oy:n tytäryhtiö julkaisee Metsälehteä.

Toimittaja väittää, että riistakeskus esittelisi valikoivasti hirvieläimistä kertovaa tutkimustietoa ja vääristelisi järjestelmällisesti tutkimustietoa. Metsästäjä-lehti ja Suomen riistakeskus irtisanoutuvat sensaatiohakuisesta väitteestä. Pidämme ikävänä, että klikkiotsikointi ja henkilöön menevä uutisointi on saavuttanut myös arvostetun Metsälehden. Metsänomistajien lehdellä on tietysti oma roolinsa hoidettavanaan, mutta tyylin suhteen voisi olla tarkempi.

Suomen riistakeskuksen tehtävät on määritelty riistahallintolaissa. Laissa todetaan tehtäviksi julkisten hallintotehtävien lisäksi esimerkiksi edistää kestävää riistataloutta ja huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta, riistatalouteen liittyvän yleisen edun valvonta ja riistaeläinkantojen tilan, kehityksen, kestävyyden ja elinvoimaisuuden seuraaminen sekä näihin liittyvien toimintojen kehittäminen yhdessä tutkimuksen kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös riistanhoidon sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistäminen ja riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu, laatiminen ja päivittäminen sekä riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen.

Hirvieläinten kannan pitäminen mahdollisimman pienenä voidaan katsoa olevan Metsälehden agendalla ja sen vuoksi kestävän riistatalouden tai riistan elinympäristöjen hoitoon liittyvät näkökulmat koetaan varmaankin uhkina.  Metsänomistajien ja riistakannan hyvinvoinnin vastakkainasettelu on lyhytnäköistä. Metsästäjät perheineen omistavat lähes puolet yksityisistä maista ja tarpeita löytää uusia ratkaisuja selvästikin on olemassa.

Toimittaja pitää Suomen riistakeskuksen toimintaa kyseenalaisena ja hämmentävänä. Samoin voisi luonnehtia Metsälehden jutun herättämiä tunteita.

 

Suomen riistakeskuksen puolesta,

Mikko Sirkiä

Viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus

päätoimittaja, Metsästäjä-lehti