Kuhmon karhupoikkeuslupa oli lainmukainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kuhmon poikkeusluvasta tehdyt valitukset. Hallinto-oikeus piti Suomen riistakeskuksen myöntämää lupaa metsästyslain mukaisena, myös luontodirektiivin tulkintavaikutus huomioon otettunakin.

Kuva Heikki Rytkönen
Julkaistu1.12.2022

Hallinto-oikeus kiinnitti ratkaisussaan  huomiota siihen, että karhun suojelun taso on suotuisa. Luontodirektiivillä ei pyritä toteuttamaan pitemmälle meneviä luonnonsuojelullisia päämääriä.

Lisäksi direktiiviä toteutettaessa otetaan huomioon taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Hallinto-oikeus katsoi, että karhukannan runsastuessa on perusteltua kiinnittää huomiota haittojen ehkäisemiseen. Karhu on Suomessa arvostettu ja tärkeä riistaeläin, ja karhunmetsästyksellä on täällä pitkät perinteet. Poikkeuslupahakemuksessa oli hallinto-oikeuden mukaan uskottavasti esitetty, että karhunmetsästyksellä on myös aluetaloudellista merkitystä.

Hallinto-oikeuden tiedote (.docx, oikeus.fi)