Rikos ja rangaistus

Metsästyksenjohtajan tehtävät
Julkisen vallan käyttö

Teksti Panu Hiidenmies  Kuva Antti Yrjölä

Julkaistu10.1.2022

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies.


 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 11.10.2021 kiinnostavan päätöksen koskien metsästysseuran kurinpitomenettelyä. Tapauksessa on oleellista se, voidaanko hirvenmetsästyksenjohtajan antama metsästyskielto tulkita julkisen vallan käytöksi. Perinteisestihän pidempiaikaisen metsästyskiellon määrääminen on käsitetty metsästysseuran sisäiseksi kurinpitotoimeksi.

Mielenkiintoiseksi päätöksen tekee, että se koskee kaikkia metsästyksenjohtajia.

Tapauksessa metsästyksenjohtaja ja kaksi varajohtajaa olivat määränneet kaksi viikkoa metsästyskieltoa hirvenmetsästäjälle, joka lisäksi menetti saaliosuutensa. Metsästäjä oli jättänyt noudattamatta metsästyksenjohtajan kieltoa ampua naarashirvi. Metsästäjä oli toiminnallaan aiheuttanut yhdistykselle taloudellista vahinkoa, toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti, eikä noudattanut yleisiä käytäntöjä, koska hän oli poistunut paikalta osallistumatta ampumansa hirven nylkemiseen.

Metsästäjä valitti hallinto-oikeuteen ja vaati metsästyskiellon ja saalisosuuden menettämisen kumoamista sekä toteamista lainvastaisiksi. Lisäksi metsästäjä vaati hänelle aiheutuneen vahingon korvaamista.

Metsästäjän mukaan kyse oli ollut metsästyslain 30 §:ään perustuvasta päätöksestä, jolla oli päätetty metsästäjän oikeudesta, etuudesta ja velvollisuudesta. Metsästäjä väitti kyseessä olevan julkisen vallan käyttö. Metsästäjän näkemyksen mukaan metsästyksenjohtaja ei ole ollut yhdistyslaissa tarkoitettu toimielin, vaan metsästyksenjohtajan asema ja tehtävät perustuvat metsästyslakiin ja -asetukseen.

Edelleen metsästäjä totesi valituksessaan, että oikeusturvakeinoista hirvieläimen metsästyksenjohtajien metsästyskieltopäätöksiin ei säädetä metsästyslaissa eikä riistahallintolaissa. Metsästäjä katsoi lisäksi, että hänellä on oikeus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ja metsästyslakiin perustuvat päätökset käsitellään hallintotuomioistuimissa.

 


Metsästysseura vastaa

Metsästysseura vaati valituksen tutkimatta jättämistä, koska hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia asiaa. Kyse ei ole ollut julkisen vallan käytöstä vaan yksityisoikeudellisen yhdistyksen sisäisten sääntöjen noudattamisesta ja yhdistyksen sisäisestä kurinpitovallasta. Metsästyksenjohtajan päätös ei metsästysseuran mukaan ole ollut hallintolaissa tarkoitettu ja hallintomenettelyssä käsiteltävä julkisoikeudellinen hallintopäätös. Metsästyslaissa ei ole säännöksiä muutoksenhakuun yksityisoikeudellisen yhdistyksen päätöksistä, joten asia kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

 


Ratkaisu

Hallinto-oikeus totesi kyseessä olleen yhdistyslain mukaisen ja yksityisoikeudellisen yhdistyksen sääntöihin perustuneen sisäisen kurinpitomenettelyn. Metsästyksenjohtajien antamassa metsästyskieltomääräyksessä ei siten ollut kyse julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Hallinto-oikeus jätti asian tutkimatta.

Metsästäjä on hakenut valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.