Hirvieläinten pyyntilupahakemukset käsittelyssä

Suomen riistakeskus kehottaa pyyntiluvan hakijoita tarkkailemaan sähköpostiaan selvityspyyntöjen varalta.

TekstiSuomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävätkuva Keijo Väänänen
Julkaistu18.5.2020

Suomen riistakeskuksen on hakemuksia käsitellessään rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä metsästyslaissa säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia.

Suomen riistakeskus voi lisäksi metsästysasetuksen nojalla edellyttää hakijalta selvitystä pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun alueen metsästysoikeudesta.

Myös ampujaluettelolomakkeen tietoja tarkastetaan metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle haettaessa.

Tarvittaessa hakijalle lähetetään selvityspyyntö

Hakijoilla on hallintolain perusteella velvollisuus myötävaikuttaa vireille panemansa asian selvittämiseen.

Selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöity, mistä seikoista selvitystä on esitettävä, ja selvityksen esittämistä varten on asetettu riittävä määräaika.

Suomen riistakeskus toivoo, että selvityspyynnön mukaiset selvitykset toimitettaisiin hakemusten käsittelijöille mahdollisimman nopeasti, sillä siten voidaan edistää lupaprosessia ja nopeuttaa tehtyjen päätösten toimittamista pyyntilupien hakijoille.

Hirvieläinten pyyntilupapäätökset tehdään heinäkuun loppuun mennessä.