Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi valmisteluun

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan toimenpiteitä valkoposkihanhen ja merimetson siirtämisestä riistalajeiksi sekä laajemman seurantaryhmän tukemaan työryhmän työtä.

Kuva Jari Peltomäki
Julkaistu16.5.2024

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus metsästyslain ja riistavahinkolain muuttamiseksi siten, että hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan.

Nykyisin valkoposkihanhi ja merimetso ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Lajeja ei saa metsästää myöskään EU:n lintudirektiivin mukaan. Suomessa suojeltuja lajeja koskevia poikkeuslupia valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus ja riistalajeiksi siirtämisen myötä poikkeuslupien myöntäminen siirtyisi Suomen riistakeskukselle. Poikkeuslupia myöntävän lupaviranomaisen on päätöksissään huomioitava vallitseva oikeuskäytäntö.

Valkoposkihanhi ja merimetso ovat molemmat elinvoimaisia lajeja ja runsastuneet viime vuosina huomattavasti. Runsaat kannat aiheuttavat vahinkoja viljelijöille ja kalastajille.

Poikkihallinnollisten työ- ja seurantaryhmien toimikaudet päättyvät 15.11.2024

Maa-ja metsätalousministeriön tiedote (mmm.fi)